ZGOK
ZGOK

Prace budowlane

2015 – 04- 17 | ZUOK Olsztyn – w ostatniej fazie prac budowlanych

Inwestycja budowy ZUOK w Olsztynie weszła w ostatnią fazę robót budowlanych – rozpoczęto układanie nawierzchni dróg i placów manewrowych w obrębie zakładu, trwają roboty wykończeniowe oraz wyposażanie obiektów. Montowana jest konstrukcja stalowa ostatniego obiektu kubaturowego tj. hali manewrowej bloku biologicznego. W hali głównej kontynuowany jest montaż urządzeń technologicznych, na swoje docelowe miejsce trafiają taśmociągi, sukcesywnie montowane są pomosty dostępowe, schody i barierki. Trwają roboty wykończeniowe wnętrz obiektów pobocznych oraz w budynku administracyjno-socjalnym. Wykonawca kontynuuje układanie posadzek i glazury, pomieszczenie umywalni czeka już na montaż pryszniców i umywalek. Rozpoczęto malowanie ścian, kontynuowany jest montaż sufitów podwieszanych.

 

2015-02-12 | Styczeń na budowie

ZUOK

Zakończono montaż zadaszenia hal technologicznych wraz z okładziną ścienną. Trwają prace związane z montażem świetlików, obróbek dachowych, rynien dachowych i spustowych. W poszczególnych sektorach hal technologicznych, wykonano właściwą posadzkę technologiczną.

Trwają prace betonowe na konstrukcji komór technologicznych. Korzystne warunki pogodowe umożliwią dotrzymanie założonego harmonogramu tj. w miesiącu styczniu br. wykonanie 7 komór, kolejne w lutym.

Na koniec lutego br. planowane są pierwsze dostawy urządzeń technologicznych wraz z oprzyrządowaniem, co rozpocznie etap montażu poszczególnych linii technologicznych.

Droga dojazdowa

Trwa przerwa zimowa z racji panujących warunków pogodowych. Prace wykończeniowe tj. ułożenie masy bitumicznej (warstwy ścieralnej), chodników, ścieżek rowerowych oraz montaż oświetlenia, planowane jest na II i III kwartał br.2015-02-12 | Podsumowanie prac – październik

ZUOK

Wykonawca w miesiącu sierpniu uzyskał kolejne pozwolenia na budowę dla poszczególnych etapów inwestycji tj. Etap II (5 sierpnia br.), Etap III (7 sierpnia br.) oraz na przebudowę linii napowietrznej WN 110 kV relacji Olsztyn 1 – Michelin.

Od połowy sierpnia br. trwają prace budowlane na terenie przewidzianym pod ZUOK. Tempo prowadzenia prac budowlanych należy uznać za zadowalające, zgodnie z aktualnym harmonogramem oraz przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, na miesiąc grudzień planowane jest zamknięcie obiektów kubaturowych. Przy zachowaniu takich założeń, w okresie zimowym będzie można prowadzić prace wykończeniowe i pierwsze umaszynowienia.

Na dzień 30 października br., godz. 10:00, planowane jest uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod powstający zakład – zaproszenia przekażemy w najbliższych dniach.

Nadal nierozwiązaną pozostaje kwestia odprowadzenia wód opadowych z terenu objętego budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Spółka posiada prawomocne pozwolenie wodno-prawne umożliwiające skierowanie wód do pobliskiego rowu melioracyjnego. Jednakże takie rozwiązanie jest niezgodne z pierwotnymi założeniami tj. skierowania wód do jeziora Track, zgodnie z zapisami MPZP.

Droga dojazdowa

Trwają prace budowlane prowadzone przez podwykonawcę firmę SANBUD Sp. z o.o. na odcinku o długości 918,7 m. Zgodnie z harmonogramem droga jest przejezdna, trwają prace budowlane na przejściu przez oczko wodne, co wiązało się z wymianą dużej ilości gruntu, zabijanie ścianek szczelnych oraz ułożeniem 5 przepustów ekologicznych fi 1500. Ułożenie masy bitumicznej (warstwy ścieranej), chodników, ścieżek rowerowych oraz montaż oświetlenia planowane jest na przyszły rok.

Zakończono prace budowlane i zgłoszono do odbioru zjazd tymczasowy z ulicy Lubelskiej (pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego).

Trwają uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w zakresie przygotowania dokumentacji zamiennej do decyzji ZRID z 3 czerwca 2013 roku. Przedłożono wszystkie wymagane dokumenty, w tym oświadczenie Pana Prezydenta Piotra Grzymowicza o wybudowaniu dodatkowej drogi łączącej dzielnicę Track Wschód z drogą krajową nr 16. Spółka oczekuje ostatecznej akceptacji zaproponowanego rozwiązania projektowego.2015-02-12 | Tymczasem na budowie – czerwiec

ZUOK

Wykonawca oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę dla złożonej w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Olsztyna w dniu 9 kwietnia br. dokumentacji projektowej dotyczącej I etapu inwestycji – dotyczy budynku administracyjno-socjalnego, garaży i boksów na odpady wraz z zagospodarowania terenu wraz uzbrojeniem w infrastrukturę.

Zamawiający wraz z Inżynierem Kontraktu warunkowo zaakceptował dokumentację techniczną związaną z II etapem inwestycji – dotyczy sieci międzyobiektowych, zbiornika wód deszczowych z funkcją p.poż., linii nN i SN wraz z stacją transformatorową oraz obiektów takich jak: punkt ewidencji odpadów, stanowisko mycia kół i pojemników na odpady, segment odbioru i magazynowania odpadów niebezpiecznych, budynek instalacji demontażu odpadów wielogabarytowych, boksy na surowce wtórne oraz boksy magazynowe na paliwo zastępcze z frakcji energetycznej odpadów. Po uwzględnieniu zgłoszonych uwag, Wykonawca przedłoży dokumentację celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca uzyskał ostateczną akceptację Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olsztynie dokumentacji projektowej związanej z budową sieci wodociągowej niezbędnej do zasilenia Zakładu.

Trwają prace związane z opracowaniem właściwej formy odprowadzenia wód opadowych z terenu działki przewidzianej pod ZUOK – jezioro Track przewidziane zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego do odbioru wód opadowych z całej dzielnicy Track – Wschód jest jeziorem nie przepływowym (wody stojące).

Trwają prace związane z doborem urządzeń technologicznych do zakładu. Wykonawca przedkładał wstępne koncepcje technologiczne, do których, ze strony Spółki jak i Inżyniera Kontraktu, wprowadzane były korekty. Oczekujemy na skorygowaną koncepcję wraz z wskazaniem listy dobranych urządzeń.

Droga dojazdowa

W dniu 28 lutego br. Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Olsztyna wydał pozwolenie na budowę drogi dojazdowej o długości 918,7 m na odcinku od linii rozgraniczającej inwestycje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W dniu 12 marca br. ZGOK podpisał porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, na mocy którego, Spółka uzyskała prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane w pasie drogowym przyszłej obwodnicy Olsztyna.

Trwają prace budowlane na odcinku, na które wydane zostało pozwolenie na budowę – wykonawcą jest firma SANBUD Sp. z o.o. Dokonano już zdjęcia humusu i darniny na całym odcinku drogi. Ułożona w 90% sieć kanalizacji deszczowej biegnącej pod korpusem drogi, przepusty ekologiczne. Rozpoczęto etap formowania nasypów i profilowania korpusu. Na miesiąc czerwiec zakłada się wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogi oraz ułożenie warstwy wiążącej – taki postęp prac umożliwi zapewnienie przejezdności drogi w zakładanym terminie tj. do końca czerwca br.