ZGOK
ZGOK

Plan funkcjonowania

Realizowany w ramach Projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” Kontrakt Nr 1 obejmuje projektowanie i budowę mechaniczno-biologicznej instalacji przerobu odpadów, ukierunkowanej na produkcję paliwa alternatywnego z odpadów o odpowiednio wysokiej jakości oraz minimalizującej ilość powstającego balastu. Oprócz instalacji głównej w ramach w/w Kontraktu realizowane są instalacje towarzyszące, pozwalające na zagospodarowanie całości strumienia odpadów komunalnych w Regionie Centralnym woj. warmińsko-mazurskiego.

Zakład zajmie powierzchnię ok. 4,5 ha w dzielnicy Olsztyna Track – Wschód, między ul. Lubelską, a M. Zientary-Malewskiej.

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania w ZUOK w Olsztynie służyć będzie do przerrobu odpadów komunalnych zmieszanych.

Instalacja ZUOK składa się z następujących głównych węzłów technologicznych:

 1. linia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o nominalnej wydajności 95.000 Mg/rok, zlokalizowana w Hali głównej; linia ukierunkowana na produkcję paliwa alternatywnego z odpadów stałych i umożliwiająca odzysk niektórych surowców; linia zawiera następujące podstawowe segmenty:
  • punkt przyjmowania odpadów zmieszanych (PPO) ze strefą wyładunkową i niezbędnym wyposażeniem do poprawnego funkcjonowania; nacisk kładziony jest na skrócenie czasu przebywania odpadów w strefie oraz minimalizację niekorzystnego wpływu zgromadzonych odpadów świeżych na otaczające środowisko (odory, zagrożenie sanitarne); strefa posiada szczelną posadzkę oraz podciśnieniowy system wentylacji z kurtynami powietrznymi w bramach, w celu uniemożliwienia wydostawania się odorów do atmosfery; rozładunek śmieciarek następuje wyłącznie wewnątrz obiektu przy zamkniętych drzwiach;
  • punkt przyjmowania odpadów palnych (PPP) – płyta rozładunkowa na terenie Zakładu, wyposażona w rozdrabniarkę; w punkcie rozdrabniać i włączać w proces będzie się materiały o dużej kaloryczności, jak elementy mebli, świąteczne choinki, drewno, opony itp.
  • segment przetwarzania biologicznego odpadów (SBP) z urządzeniami i instalacjami umożlwiającymi prowadzenie procesu autotermicznego suszenia biologicznego (usuwania wilgoci z odpadów na skutek przemian biochemicznych w odpadach, bez suszenia aktywnego za pomocą energii zewnętrznej – np. elektrycznej, ze spalania paliw kopalnych); po suszeniu powstaje półprodukt, który łatwo można rodzielić na potrzebne frakcje, oczyścić, ewentualnie rozdrobnić i wytworzyć tzw. paliwo alternatywne;
  • segment przetwarzania mechanicznego odpadów oraz produkcji paliwa (SMP) z urządzeniami do rozdziału frakcji palnej od niepalnej oraz do wydzielenia frakcji surowcowej (metale, niemetale); segment umożliwia przygotowanie i konfekcjonowanie wyprodukowanego paliwa oraz wydzielenie i zmagazynowanie balastu (frakcja przeznaczona do składowania) do wywozu;
 2. pomocnicze systemy i instalacje towarzyszące instalacji linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania, jak:
  • instalacja oczyszczania powietrza złowonnego pobranego z obiektów tworzących linię, uwzględniająca wstępne odpylanie;
  • system opomiarowania i kontroli instalacji z możliwością sterowania procesem z głównej dyspozytorni oraz na lokalnych panelach urządzeń;
  • główna szafa zasilająco-sterownicza z szafami obiektowymi oraz okablowaniem pomiędzy wszystkimi urządzeniami w systemie.
 3. linia sortowania odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki (SOO) o wydajności 16.000 Mg/rok
 4. instalacje pomocnicze do zagospodarowania odpadów gabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych; odpady niebezpieczne będą tymczasowo magazynowane w sposób kontrolowany i bezpieczny, a następnie wywożone do specjalistycznych zakładów unieszkodliwiania