ZGOK
ZGOK

Zamówienia archiwalne 2018

17.04.2018 – ZGOK/PN/18/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 17.04.2018 r.

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

Odpowiedź z dnia 20.04.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 19.04.2018 r. (Zestaw nr 1)

 

Informacja z otwarcia ofert – 25.04.2018 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 30.04.2018 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 28.05.2018 r. 

___________________________________________________________________________________________________________

10.05.2018 – ZGOK/ZO/26/2018

Postępowanie ofertowe prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy trzech stacji przeładunkowych  
 
Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Projekt umowy uwzględniający zmiany z dnia 17 maja 2018

Formularz Oferty

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 17 maja 2018 na pyt. Wykonawcy z dnia 14 maja 2018 – Zestaw nr 1

Załączniki do Zestawu nr 1

Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 17 maja 2018 na pyt. Wykonawcy z dnia 15 maja 2018 – Zestaw nr 2

Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 21 maja 2018 na pyt. Wykonawcy z dnia 18 maja 2018 – Zestaw nr 3

 

Zawiadomienie o wyborze oferty  – 25.05.2018 

___________________________________________________________________________________________________________

24.04.2018 – ZGOK/PN/17/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

 Dostawa skrzyni redukcyjnej do nośnika teleskopowego Manitou
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 24.04.2018 r.

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Rysunek techniczny skrzyni redukcyjnej 

Odpowiedź z dnia 07.05.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 07.05.2018 8 r. (Zestaw nr 1)- zmiana SIWZ (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP w dniu 07.05.2018 r. (zmiana terminu składania ofert)

Informacja o braku ofert – 15.05.2018

Unieważnienie postępowania – 15.05.2018

___________________________________________________________________________________________________________

06.04.2018 – ZGOK/PN/15/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Przeglądy okresowe ładowarek wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych oraz wykonywanie napraw bieżących
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 06.04.2018 r.

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz cenowy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert – 16.04.2018 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 30.04.2018 r. 

________________________________________________________________________________________________________

07.03.2018 – ZGOK/PN/7/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 07.03.2018 r.

IDW

Projekt umowy

Projekt umowy uwzględniający zmianę z dn. 12.03.2018

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zmiana SIWZ z dnia 12.03.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 13.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 13.03.2018 r. (Zestaw nr 1)

Informacja z otwarcia ofert – 15.03.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 05.04.2018

________________________________________________________________________________________________________

19.03.2018 – ZGOK/PN/14/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 19.03.2018 r.

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert – 27.03.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 06.04.2018 r. 

________________________________________________________________________________________________________

12.03.2018 – ZGOK/PN/12/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Dostawy części zamiennych do nośników teleskopowych Manitou
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 12.03.2018 r.

IDW

Projekt umowy

Projekt umowy uwzględniający poprawienie omyłki – 16.03.3018

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz cenowy

Formularz cenowy uwzględniający poprawienie omyłki – 16.03.2018

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 15.03.2018 na pytanie Wykonawcy z dn. 14.03.2018 – zestaw nr 1

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 16.03.2018 na pytania Wykonawcy z dn. 14.03.2018- zestaw nr 2

Informacja o braku ofert – 20.03.2018 r. 

Informacja o unieważnieniu postępowania – 21.03.2018 r. 

________________________________________________________________________________________________________

07.03.2018 – ZGOK/PN/9/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 07.03.2018 r.

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Unieważnienie postępowania 14.03.2018

________________________________________________________________________________________________________

06.03.2018 – ZGOK/PN/8/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Dostawy części zamiennych do instalacji SBP ZUOK w Olsztynie
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 06.03.2018 r.

IDW

Projekt umowy

OPZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz cenowy 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Informacja o braku ofert – 15.03.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania – 16.03.2018

 

______________________________

22.02.2018 – ZGOK/ZO/04/2018

Postępowanie ofertowe prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy
 
Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Zestawienie czynników niebezpiecznych

Formularz Oferty

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o zmianie terminu składania ofert 

Odpowiedź z dn. 5.03.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dn. 28.02.2018 – Zestaw nr 1

Formularz Oferty – uaktualniony w dniu 5.03.2018

Projekt umowy – uaktualniony w dniu 5.03.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 20.03.2018 r.