ZGOK
ZGOK

Zamówienia archiwalne 2018

12.03.2018 – ZGOK/PN/12/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Dostawy części zamiennych do nośników teleskopowych Manitou
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 12.03.2018 r.

IDW

Projekt umowy

Projekt umowy uwzględniający poprawienie omyłki – 16.03.3018

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz cenowy

Formularz cenowy uwzględniający poprawienie omyłki – 16.03.2018

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 15.03.2018 na pytanie Wykonawcy z dn. 14.03.2018 – zestaw nr 1

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 16.03.2018 na pytania Wykonawcy z dn. 14.03.2018- zestaw nr 2

Informacja o braku ofert – 20.03.2018 r. 

Informacja o unieważnieniu postępowania – 21.03.2018 r. 

________________________________________________________________________________________________________

07.03.2018 – ZGOK/PN/9/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 07.03.2018 r.

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Unieważnienie postępowania 14.03.2018

________________________________________________________________________________________________________

06.03.2018 – ZGOK/PN/8/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Dostawy części zamiennych do instalacji SBP ZUOK w Olsztynie
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 06.03.2018 r.

IDW

Projekt umowy

OPZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz cenowy 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Informacja o braku ofert – 15.03.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania – 16.03.2018

 

______________________________

22.02.2018 – ZGOK/ZO/04/2018

Postępowanie ofertowe prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy
 
Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Zestawienie czynników niebezpiecznych

Formularz Oferty

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o zmianie terminu składania ofert 

Odpowiedź z dn. 5.03.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dn. 28.02.2018 – Zestaw nr 1

Formularz Oferty – uaktualniony w dniu 5.03.2018

Projekt umowy – uaktualniony w dniu 5.03.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 20.03.2018 r.