ZGOK
ZGOK

Zamówienia archiwalne 2016

12.12.2016 – ZGOK/59/ZO/2016

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym – Zaproszenie do składania ofert

Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej z udzieleniem i obsługą kredytu obrotowego oraz udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego
IDW

OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok

F01

Zaświadczenie o niezaleganiu – ZUS

Zaświadczenie o niezaleganiu – US

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 rok

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok

Pozwolenie zintegrowane

Opinia bankowa BGŻ

Projekcja bilansu i RPP na 31.12.2017

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz Oferty

Formularz Oferty – wersja z dnia 21.12.2016

Formularz cenowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Odpowiedź z dn. 15.12.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 13.12.2016 – zestaw 2

Odpowiedzi z dn. 19.12.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 12.12.2016 – zestaw 1

Odpowiedzi z dn. 21.12.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 14.12.2016 – zestaw 3

Odpowiedzi z dn. 23.12.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 21.12.2016 – zestaw 4

Odpowiedzi z dn. 28.12.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 21.12.2016 – zestaw 6

Odpowiedzi z dn. 30.12.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 16.12.2016 – zestaw 7

Odpowiedzi z dn. 30.12.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 29.12.2016 – zestaw 8

Odpowiedzi z dn. 05.01.2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 02.01.2017  – zestaw 9

Odpowiedzi z dn. 05.01.2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 04.01.2017 – zestaw 11

Odpowiedzi z dn. 10.01.2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 05.01.2017 – zestaw 12

Odpowiedzi z dn. 10.01.2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 05.01.2017 – zestaw 13

Odpowiedzi z dn. 10.01.2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 05.01.2017 – zestaw 14

Odpowiedzi z dn. 10.01.2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 03.01.2017 – zestaw 10

Informacja dodatkowa – 12.01.2017 r.

Informacja o złożonych ofertach – 13.01.2017

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 17.01.2017 r.

_____________________________________________________________________

17.10.2016 – ZGOK/PN/46/2016

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Zakup czołowej ładowarki kołowej z ramą

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji do UPUE w dniu 17 października 2016

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowanie w DUUE  w dniu 20 października 2016

IDW

Projekt umowy

OPZ

ZAŁĄCZNIKI

Formularz Oferty

Załącznik 1a

Załącznik 1a uwzględniający zmiany SIWZ

Załącznik 1a uwzględniający zmiany SIWZ oraz poprawienie omyłki

Załącznik 1b

Grupa kapitałowa

Wykaz dostaw

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Broszura informacyjna dot. ESPD

JEDZ – instrukcja

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANY OGŁOSZENIA I SIWZ

Odpowiedź z dn. 25.10.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 21.10.2016 – zestaw 1

Odpowiedź z dn. 31.10.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 28.10.2016 – zestaw 2+zmiana SIWZ

Odpowiedź z dn. 4.11.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 4.11.2016 – zestaw 3

Zmiana SIWZ z dn. 4.11.2016

Odpowiedź z dn. 07.11.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 07.11.2016 – zestaw 4+zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 7.11.2016

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 7.11.2016 opublikowana w DUUE w dniu 9.11.2016

Odpowiedź z dn. 09.11.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 08.11.2016 – zestaw 5+zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu9.11.2016

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 9.11.2016 opublikowana w DUUE w dniu 11.11.2016

Odpowiedź z dn. 14.11.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 10.11.2016 – zestaw 6

Informacja o poprawieniu omyłki w załączniku 1a – 28.11.2016

Informacja z otwarcia ofert – 02.12.2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 03.01.2017 r.

___________________________________________________________________________

02.12.2016 – ZGOK/58/ZO/2016

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym – Zaproszenie do składania ofert

Badanie sprawozdania finansowego ZGOK Sp. z o.o. za 2016 rok
IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Informacje uzupełniające o Zamawiającym
  2. Załączniki 2-4 (Formularz Oferty, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykaz osób)

Zawiadomienie o wyborze oferty – 22.12.2016 r.

________________________________________________________________________________________

21.12.2016 – ZGOK/57/ZO/2016

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym – Zaproszenie do składania ofert

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy
IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze oferty – 03.01.2017 r.

________________________________________________________________________________________

 

04.11.2016 – ZGOK/PN/51/2016

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 4 listopada 2016 roku

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert 14.11.2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 25 listopada 2016

__________________________________________________________________________________________

07.10.2016 – ZGOK/PN/44/2016

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 7 października 2016 roku

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANY OGŁOSZENIA I SIWZ

Odpowiedź z dn. 11.10.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 10.10.2016 – zestaw 1

Odpowiedź z dn. 13.10.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 11.10.2016 – zestaw 2

Odpowiedź z dn. 13.10.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 12.10.2016 – zestaw 3

Informacja z otwarcia ofert – 17 października 2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 3 listopada 2016

___________________________________________________________________________

21.10.2016 – ZGOK/PN/47/2016

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Dostawa kontenerów na odpady dla ZGOK Sp. z o.o.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 21 października 2016 roku

IDW

Projekt umowy

OPZ dla Części I

OPZ dla Części II

OPZ dla Części III

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty dla Części I

2.  Formularz oferty dla Części II

3.  Formularz oferty dla Części III

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla Części I

5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla Części II

6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla Części III

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP dla Części I

8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP dla Części II

9. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP dla Części III

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANY OGŁOSZENIA I SIWZ

Odpowiedź z dn. 25.10.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 24.10.2016 – zestaw 2

Odpowiedź z dn. 26.10.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 24.10.2016 – zestaw 1

Zmiana SIWZ i informacja o poprawieniu oczywistej omyłki – inf. z dn. 26.10.2016

Odpowiedź z dn. 26.10.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 25.10.2016 – zestaw 3

Odpowiedź z dn. 27.10.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 27.10.2016 – zestaw 4+zmiana SIWZ

Odpowiedź z dn. 31.10.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 30.10.2016 – zestaw 5 + zmiana SIWZ (w tym: terminu składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.10.2016

Odpowiedź z dn. 03.11.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 31.10.2016 – zestaw 6

Załączniki do zestawu 6

Informacja z otwarcia ofert – 4.11.2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 14 listopada 2016

___________________________________________________________________________

18.10.2016 – ZGOK/45/ZO/2016

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym – Zaproszenie do składania ofert

Ubezpieczenie szkód w środowisku
IDW

Projekt umowy

OPZ

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty

2. Deklaracja warunków ubezpieczenia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Odpowiedź z dn. 21.10.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 19.10.2016 – zestaw 1

Załączniki do zestawu 1

Odpowiedź z dn. 24.10.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 20.10.2016 – zestaw 2

___________________________________________________________________________

21.09.2016 – ZGOK/PN/20/2016

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Naprawa drzwi, bram roletowych oraz kurtyny powietrznej zainstalowanych w ZUOK w Olsztynie
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 21 września 2016 roku

IDW

Projekt umowy dla Części I

Projekt umowy dla Części II

Projekt umowy dla Części III

OPZ dla Części I, II i III

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty dla Części I

2. Formularz oferty dla Części II

3. Formularz oferty dla Części III

4. Formularz cenowy dla Części I

5. Formularz cenowy dla Części II

6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla Części I

7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla Części II

8. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla Części III

9. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP dla Części I

10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP dla Części II

11. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP dla Części III

Informacja z otwarcia ofert – 30 września 2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 11 października 2016

__________________________________________________________________________

08.09.2016 – ZGOK/PN/15/2016

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji do UPUE w dniu 8 września 2016

Ogłoszenie zmian i dodatkowych informacji przekazane do publikacji do UPUE w dniu 8 września 2016

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 10 września 2016

IDW

Projekt umowy dla Części I

Projekt umowy dla Części II i III

OPZ dla Części I, II, III

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Instrukcja wypełnienia JEDZ opracowana przez UZP

Broszura informacyjna UZP dot. ESPD

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANY OGŁOSZENIA I SIWZ

Odpowiedź z dn. 21.09.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 21.09.2016 – zestaw 1

Odpowiedź z dn. 22.09.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 22.09.2016 – zestaw 2

Informacja z otwarcia ofert – 26 września 2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 18 listopada 2016

_________________________________________________________________________

27.10.2016 – ZGOK/50/ZO/2016

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym – Zaproszenie do składania ofert

Usługa transportu odpadów o kodzie 19 12 12 (balast pochodzenia budowlanego)
IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze oferty – 08.11.2016

 

___________________________________________________________________________

10.10.2016 – ZGOK/42/ZO/2016

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym – Zaproszenie do składania ofert

Audyt w zakresie podatku od nieruchomości
IDW

Projekt umowy

Załączniki do IDW

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o rozstrzygnięciu postępowania – 02.11.2016 r. 

 

___________________________________________________________________________

16.09.2016 – ZGOK/PN/17/2016

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Dostawa bloczków betonowych i wykonanie murów oporowych
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 16 września 2016 roku

IDW

Projekt umowy

OPZ

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

4. Szkic – mury oporowe

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANY OGŁOSZENIA I SIWZ

Odpowiedź z dn. 23.09.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 22.09.2016 – zestaw 1 + zmiana siwz (w tym: terminu składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.09.2016

Odpowiedź z dn. 26.09.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 26.09.2016 – zestaw 2

ZDJĘCIA PLACU

Informacja z otwarcia ofert – 28.09.2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 10 października 2016

__________________________________________________________________________

 

15.09.2016 – ZGOK/PN/19/2016

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 15 września 2016 roku

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu – 16 września 2016

IDW

Projekt umowy

OPZ

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

4. Deklaracja warunków ubezpieczenia

5. Formularz cenowy

Plan sytuacyjny ZUOK

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ZUOK

Protokół pomiarów wydajności hydrantów zewnętrznych ( 1)

Protokół pomiarów wydajności hydrantów zewnętrznych (2)

Informacja o sterowaniu oddymianiem obiektów

Zestawienie szkód

SYSTEM DETEKCJI POŻARU:

– Projekt wykonawczy SAP

– Dane materiałowe

– Projekt powykonawczy

– Projekt wykonawczy – rysunki

– Protokoły badań

Protokół przeglądu Firefly

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANY OGŁOSZENIA I SIWZ

Odpowiedź z dn. 20.09.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 19.09.2016 – zestaw 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 23 września 2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 23 września 2016

 

__________________________________________________________________________

02.09.2016 – ZGOK/PN/16/2016

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 2 września 2016 roku

IDW

Projekt umowy

OPZ

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

4. Deklaracja warunków ubezpieczenia

5. Formularz cenowy

6. Wykaz pojazdów

7. Zaświadczenie o szkodowości Compensa

ZMIANY SIWZ

Zmiana SIWZ z dn. 6.09.2016 (w tym zmiana terminu składania ofert)

ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 6.09.2016 (termin składania ofert)

ZMIENIONE ZAŁĄCZNIKI

5. Formularz cenowy – zmieniony 6.09.2016

6. Wykaz pojazdów – zmieniony 6.09.2016

6. Wykaz pojazdów – zmieniony 9.09.2016

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANY OGŁOSZENIA I SIWZ

Odpowiedź z dn. 9.09.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 7.09.2016 – zestaw 1

Zaświadczenie o szkodowości InterRisk

Zaświadczenie o szkodowości Allianz

Odpowiedź z dn. 9.09.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 7.09.2016 – zestaw 2

Zmiana SIWZ z dnia 9.09.2016

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 9.09.2016 (termin składania ofert)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 15 września 2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 19 września 2016

_________________________________________________________________________

18.08.2016 – ZGOK/PN/9/2016

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 18 sierpnia 2016 roku

IDW

Projekt umowy dla części nr 1

OPZ dla części nr 1

Projekt umowy dla części nr 2

OPZ dla części nr 2

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

4a. Deklaracja warunków ubezpieczenia dla części nr 1

4b. Deklaracja warunków ubezpieczenia dla części nr 2

5a. Formularz cenowy dla części nr 1

5b. Formularz cenowy dla części nr 2

Informacja dotycząca wizji lokalnej – 24 sierpnia 2016

Plan sytuacyjny ZUOK

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ZUOK

Protokół pomiarów wydajności hydrantów zewnętrznych ( 1)

Protokół pomiarów wydajności hydrantów zewnętrznych (2)

Informacja dot. wizji lokalnej cz. 2

Informacja o sterowaniu oddymianiem obiektów

SYSTEM DETEKCJI POŻARU:

– Projekt wykonawczy SAP

– Dane materiałowe

– Projekt powykonawczy

– Projekt wykonawczy – rysunki

– Protokoły badań

Protokół przeglądu Firefly

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANY OGŁOSZENIA I SIWZ

Odpowiedź z dn. 1.09.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 1.09.2016 – zestaw 3 – dodatkowa wizja lokalna ZUOK

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 1.09.2016 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dn. 1.09.2016 – zmiana terminu składania ofert

Odpowiedź z dn.5.09.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 31.08.2016 – zestaw 2 + zmiana siwz (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 5.09.2016 (termin składania ofert)

Odpowiedź z dn.6.09.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 29.08.2016 – zestaw 1 + zmiana siwz (w tym: termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 6.09.2016 (termin składania ofert)

Odpowiedź z dn. 8.09.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 6.09.2016 – zestaw 4 + zmiana siwz (w tym: termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 8.09.2016 (termin składania ofert)

Odpowiedź z dn. 9.09.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 7.09.2016 – zestaw 5

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 15 września 2016

Rozstrzygnięcie postępowania – 15 września 2016

 

 

04.04.2016 – ZGOK 7/ZO/2016

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

Usługi sprzątania w pomieszczeniach biurowych i zapleczu socjalnym ZUOK w Olsztynie
Zaproszenie do składania ofert.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Projekt umowy

Załączniki do Zaproszenia nr 3 i 4

Załącznik nr 5 (Dokumentacja rysunkowa budynku nr 3) i 6 (Dokumentacja rysunkowa budynku nr 1a)

Odpowiedzi Zamawiającego z dn. 8.04.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 7.04.2014 oraz zmiany z dn. 8.04.2016 w dokumentacji postępowania (w tym zmiana terminu składania ofert)

Informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania: 15.04.2016

 

04.03.2016 – ZGOK/6/2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164))

Usługi transportu odpadów o kodzie 20 03 01
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 04.03.2016 r.

IDW

Projekt umowy

Załączniki do IDW

Odpowiedź z dn. 08.03.2016 na pyt. Wykonawcy z dn.07.03.2016 – zestaw nr 1

Odpowiedź z dn. 11.03.2016 na pyt. Wykonawcy z dn.09.03.2016 – zestaw nr 2 + zmiana SIWZ

Odpowiedź z dn. 11.03.2016 na pyt. Wykonawcy z dn.09.03.2016 – zestaw nr 3

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu – 11.03.2016

Informacja z otwarcia ofert – 17.03.2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 24.03.2016

 

02.03..2016 – ZGOK 3/ZO/2016

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

Badanie sprawozdania finansowego ZGOK Sp. z o.o. za 2015 r.
Zaproszenie – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Projekt umowy

Załącznik nr 1 – Informacje uzupełniające

Załączniki nr 2-4

Zawiadomienie o wyborze oferty – 29.03.2016

 

22.02.2016 – ZGOK/5/2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164))

Dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 22.02.2016 r.

IDW

Projekt umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki do IDW

Formularz rzeczowo-cenowy

Odpowiedź z dn. 23.02.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 23.02.2016 – zestaw nr 1

Odpowiedź z dn. 23.02.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 23.02.2016 – zestaw nr 2 + zmiana SIWZ

Odpowiedź z dn. 25.02.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 24.02.2016 – zestaw nr 3

Odpowiedź z dn. 26.02.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 26.02.2016 – zestaw nr 4 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu – 26.02.2016

Formularz rzeczowo-cenowy uwzględniający zmianę z dn. 26.02.2016

Formularz rzeczowo-cenowy uwzględniający zmianę z dn. 29.02.2016 – dot. poz. 10

Informacja z otwarcia ofert – 02.03.2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 14.03.2016

 

02.02.2016 – ZGOK/4/2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

Dostawa kontenerów na odpady dla ZGOK Sp. z o.o.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 02.02.2016 r.

IDW

Projekt umowy dla Części I

Projekt umowy dla Części II

Załączniki do IDW dla Części I

Załączniki do IDW dla Części II

Odp. Zamawiającego z dn. 08.02.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 05.02.2016 (zestaw nr 1 + zmiana SIWZ)

Zmiana z dn. 08.02.2016  ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana z dn. 08.02.2016 ogłoszenia o zamówieniu – dot. terminu składania ofert

Odp. Zamawiającego z dn. 09.02.2016 na pyt. Wykonawcy z dn. 08.02.2016 (zestaw nr 2)

Informacja z otwarcia ofert – 12.02.2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 04.03.2016

 

29.01.2016 – ZGOK/2/2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

Dostawa czterech kontenerów zamkniętych 25m3 dostosowanych do pras
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 29.01.2016 r.

IDW

Projekt umowy

Załączniki do IDW

Dane techniczne prasy

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 24.02.2016

 

05.02.2016 – ZGOK 2/ZO/2016

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

Świadczenie usług w zakresie rewizji finansowej
Zaproszenie – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Projekt umowy
Załącznik nr 1 – Informacje uzupełniające
Załączniki nr 2-4
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

21.01.2016 – ZGOK/1/2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164))

Dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 21.01.2016 r.
IDW
Projekt umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załączniki do IDW
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 26.01.2016 na pytanie Wykonawcy z dn. 25.01.2016 (zestaw nr 1=zmiana SIWZ)
Załączniki do IDW – wersja uwzględniająca zmianę SIWZ z dn. 26.01.2016
Informacja z dn. 27.01.2016 o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w zestawie nr 1 z dn. 26.01.2016
Załączniki do IDW – wersja uwzględniająca poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w zestawie nr  1 z dn. 26.01.2016
Informacja z otwarcia ofert – 29.01.2016
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: 15.02.2016