ZGOK
ZGOK

Zamówienia archiwalne 2015

02.12.2015 – ZGOK/23/2015

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.)

Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 211021N na odc.  od  skrzyżowania z obwodnicą miasta Mrągowo w ciągu drogi krajowej Nr 59 do Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi na km projektowanym od ok. 1+072,32 do 2+315
 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 02.12.2015 r.

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 29.12.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 28.12.2015 (zestaw nr 1)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu – 29.12.2015

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 30.12.2016

 

09.12.2015 – ZGOK/24/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.)

Świadczenie usług wynajmu i serwisu odzieży roboczej i ochronnej
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 09.12.2015 r.
IDW
Projekt umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załączniki do IDW
Formularz rzeczowo-cenowy
Informacja o zmianie SIWZ z dn. 10.12.2015
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę SIWZ z dn. 10.12.2015
Formularz rzeczowo-cenowy uwzględniający zmianę SIWZ  z dn. 10.12.2015
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 11.12.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 11.12.2015 +zmiana SIWZ (zestaw nr 1)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmiany z dn. 10 i 11 grudnia 2015
Formularz rzeczowo-cenowy uwzględniają zmiany  z dn. 10 i 11.12.2015
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 16.12.2015 na wniosek Wykonawcy z dn. 16.12.2015 (zestaw nr 2)
Rozstrzygnięcie postępowania – inf. z dn. 18.12.2015

 

27.11.2015 – ZGOK/18/ZO/2015

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym- Zaproszenie do składania ofert

Dostawa, konfiguracja i rozruch serwera administracyjnego w ZUOK Olsztyn

 IDW
Projekt umowy
OPZ
Załączniki do IDW
Odp. Zamawiającego z dn. 1.12.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 30.11.2015 (zestaw nr 1)
Rozstrzygnięcie postępowania – 02.12.2015

 

22.10.2015 – ZGOK/14/ZO/2015

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym- Zaproszenie do składania ofert

Ubezpieczenie szkód w środowisku

 IDW
Projekt umowy
OPZ
Formularz oferty
Deklaracja warunków ubezpieczenia
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 27.10.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 23.10.2015 (+zmiana treści Zaproszenia) – zestaw nr 1
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04.11.2015

 

15.10.2015 – ZGOK/13/ZO/2015

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym- Zaproszenie do składania ofert

Dostawa urządzeń czyszcząco-myjących do ZUOK w Olsztynie
IDW
Projekt umowy
OPZ
Formularz oferty
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 21.10.2015

 

12.10.2015 – ZGOK/22/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.)

Świadczenie usług w zakresie wynajmu i serwisu odzieży roboczej
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 12.10.2015 r.
IDW
Projekt umowy
OPZ
Załączniki do IDW
Formularz rzeczowo-cenowy
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 15.10.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 14.10.2015 + zmiana SIWZ z dn. 15.10.2015
Formularz oferty uwzględniający zmianę SIWZ  z dn. 15.10.2015 oraz pozostałe załączniki do IDW
Sprostowanie do odpowiedzi nr 3 z zestawu pytań nr 1 z dn. 14.10.2015
Odpowiedź Zamawiającego na pytania Wykonawcy z dnia 15-10-2015 r. [zestaw nr 2]
Zmiana SIWZ  z dn. 19.10.2015 (w tym: terminu składania i otwarcia ofert)
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu – 19.10.2015
Załączniki do IDW uwzględniające zmianę SIWZ z dn. 19.10.2015
Formularz rzeczowo-cenowy uwzględniający zmianę SIWZ z dn. 19.10.2015
Informacja z otwarcia ofert – 22.10.2015
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania: 26.10.2015

 

24.09.2015 – ZGOK/JRP/21/40/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.)

Dostawa podestu ruchomego do ZUOK w Olsztynie
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 24.09.2015 r.
IDW
Projekt umowy
OPZ
Załączniki do IDW
Informacja z otwarcia ofert – 02.10.2015
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – 12.10.2015

 

23.09.2015 – ZGOK/20/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.)

Dostawy gazu propan techniczny dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 23.09.2015 r.
IDW
Projekt umowy
OPZ
Załączniki do IDW
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 25.09.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 24.09.2015 (zestaw nr 1) + zmiana SIWZ z dn. 25.09.2015
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 25.09.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 24.09.2015 (zestaw nr 2)
Załączniki uwzględniające zmianę SIWZ z dn. 25.09.2015
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 25.09.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 24.09.2015 (zestaw nr 1) + zmiana SIWZ z dn. 25.09.2015
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 29.09.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 28.09.2015 i 29.09.2015  (zestaw nr 3 i 4) + zmiana SIWZ z dn. 29.09.2015
Załączniki do IDW uwzględniające zmiany z dn. 29.09.2015
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 29.09.2015
Informacja z otwarcia ofert – 05.10.2015
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 28.10.2015

 

14.08.2015 – ZGOK/JRP/18/39/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.)

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego oraz prowadzenie bieżącej obsługi bankowej
ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 14.08.2015 r.
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.08.2015 r. opublikowane w DUUE w dniu 19.08.2015
IDW
Załączniki do IDW
Formularz cenowy
OPZ
NIP
REGON
Umowa o dofinansowanie
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie
Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie
Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie
Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie
Aneks nr 5 do umowy o dofinansowanie
Aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie
Aneks nr 7 do umowy o dofinansowanie
Umowa wykonawcza
Zaangażowanie Projektu
Harmonogram Realizacji Projektu
Sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Opinia dot. sprawozdania finansowego za 2013 r.
Sprawozdanie finansowe za 2014 r.
Opinia dot. sprawozdania finansowego za 2014 r.
F01 II kw. 2015 r.
Pozwolenie zintegrowane
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 28.08.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 21.08.2015 (zestaw nr 1)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 28.08.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 26.08.2015 (zestaw nr 2)
Zmiana SIWZ z dn. 28.08.2015 r.
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 28.08.2015
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.08.2015 opublikowana w DUUE w dniu 02.09.2015
2013 raport sprawozdanie finansowe
2013 sprawozdanie Zarządu
2014 absolutorium dla Zarządu
2014 absolutoria dla Rady Nadzorczej
2014 raport sprawozdanie
2014 sprawozdanie z działalności
2014 uchwały dot. sprawozdań
2015.08.28 podst. inf. o działalności gosp.
2015.08.2018 rachunek zysków i strat lipiec
2015.08 zaświadczenia o niezaleganiu ZUS i US
2014 II kw F 01
2015 09 04 uchwała RN nr 21
2014 05 30 zaświadczenie o udzieleniu pożyczki
2013 11 25 decyzja Komisji Europejskiej
Pozwolenia na budowę – kontrakt nr 3
Decyzje środowiskowe – kontrakt nr 3
Aneks nr 8 do umowy o dofinansowanie
Harmonogram Realizacji Projektu (aneks 8 umowy o dofinansowanie)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 11.09.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 26.08.2015 (zestaw nr 3)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 11.09.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 31.08.2015 (zestaw nr 4)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 11.09.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 03.09.2015 (zestaw nr 5)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 11.09.2015 na pyt. Wykonawcy z dn.  03.09.2015 (zestaw nr 6)
Zmiana SIWZ z dn. 11.09.2015r.
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 11.09.2015
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 11.09.2015 opublikowana w DUUE w dniu 16.09.2015
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 14.09.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 08.09.2015 (zestaw nr 7)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 14.09.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 10.09.2015 (zestaw nr 8)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 17.09.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 14.09.2015 (zestaw nr 9)
Promesa warunkowa z dn. 21.09.2015 r. cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 22.09.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 15.09.2015 (zestaw nr 10)
Prognoza sprawozdań finansowych
Informacja z otwarcia ofert – 25.09.2015
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – 07.10.2015

 

13.08.2015 – ZGOK/JRP/14/35/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.)

Dostawa domowych pojemników do segregacji odpadów
ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 13.08.2015 r.
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.08.2015 r. opublikowane w DUUE w dniu 18.08.2015
IDW
Projekt umowy
Opis Przedmiotu Zamówienia
Załączniki do IDW
Odpowiedź Zamawiającego z dnia 21.08.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 18.08.2015 (zestaw nr 1) oraz Zmiana SIWZ z dnia 21.08.2015 r.
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 21.08.2015 r.
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21.08.2015 opublikowana w DUUE w dniu 26.08.2015
Zmiana SIWZ z dn. 28.08.2015 r.
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 28.08.2015
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.08.2015 opublikowana w DUUE w dniu 02.09.2015
Odpowiedź Zamawiającego z dnia 04.09.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 01.09.2015 (zestaw nr 2)
Informacja z otwarcia ofert z dn. 23.09.2015 r.
Rozstrzygnięcie postępowania- informacja z dnia 01.10.2015

08.09.2015 – ZGOK/19/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.)

Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 08.09.2015 r.
IDW
Projekt umowy
OPZ
Załączniki do IDW
Plan zakładu – strefy pożarowe
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Biofiltr
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 16.09.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 11.09.2015 (zestaw nr 1)
Zmiana SIWZ z dn. 16.09.2015
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 16.09.2015
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 18.09.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 15.09.2015 (zestaw nr 2)
Informacja z otwarcia ofert  z dnia 21.09.2015 r.
Rozstrzygnięcie postępowania – informacja z dn. 24.09.2015

 

14.08.2015 – ZGOK/JRP/17/38/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.)

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP  w dniu 14.08.2015 r.
IDW
Załączniki do IDW
Formularz cenowy
OPZ
NIP
REGON
Umowa o dofinansowanie
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie
Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie
Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie
Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie
Aneks nr 5 do umowy o dofinansowanie
Aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie
Aneks nr 7 do umowy o dofinansowanie
Umowa wykonawcza
Zaangażowanie Projektu
Harmonogram Realizacji Projektu
Sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Opinia dot. sprawozdania finansowego za 2013 r.
Sprawozdanie finansowe za 2014 r.
Opinia dot. sprawozdania finansowego za 2014 r.
F01 II kw. 2015 r.
Pozwolenie zintegrowane
Zmiana SIWZ z dnia 18.08.2015
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 28.08.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 21.08.2015 (zestaw nr 1)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 28.08.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 21.08.2015 (zestaw nr 2)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 28.08.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 26.08.2015 (zestaw nr 3)
Zmiana SIWZ z dn. 28.08.2015 r.
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 28.08.2015
2013 raport sprawozdanie finansowe
2013 sprawozdanie Zarządu
2014 absolutorium dla Zarządu
2014 absolutoria dla Rady Nadzorczej
2014 raport sprawozdanie
2014 sprawozdanie z działalności
2014 uchwały dot. sprawozdań
2015.08.28 podst. inf. o działalności gosp.
2015.08.2018 rachunek zysków i strat lipiec
2015.08 zaświadczenia o niezaleganiu ZUS i US
2014 II kw F 01
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 31.08.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 26.08.2015(zestaw nr 4)
Informacja z otwarcia ofert – 07.09.2015
Rozstrzygnięcie postępowania – informacja z dnia 15.09.2015

 

14.08.2015 – ZGOK/JRP/16/37/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.)

Przygotowanie i organizacja konferencji z okazji otwarcia Stacji Przeładunkowych
ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 14.08.2015 r.
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.08.2015 r. opublikowane w DUUE w dniu 19.08.2015
IDW
Projekt umowy
Opis Przedmiotu Zamówienia
Załączniki do IDW
Zmiana SIWZ z dn. 28.08.2015 r.
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 28.08.2015
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.08.2015 opublikowana w DUUE w dniu 02.09.2015
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 15.09.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 03.09.2015 (zestaw nr 1)
Zmiana SIWZ z dnia 18.09.2015
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 18.09.2015
Zmiana ogłoszenia z dnia 18.09.2015 opublikowana w DUUE w dniu 22.09.2015
Informacja z otwarcia ofert – 24.09.2015
Informacja o unieważnieniu postępowania – 28.09.2015

 

 

14.08.2015 – ZGOK/JRP/15/36/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.)

Przygotowanie i organizacja konferencji z okazji otwarcia ZUOK w Olsztynie
ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 14.08.2015 r.
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.08.2015 r. opublikowane w DUUE w dniu 19.08.2015
IDW
Projekt umowy
Opis Przedmiotu Zamówienia
Załączniki do IDW
Odpowiedź Zamawiającego z dnia 27.08.2015 na pytanie Wykonawcy z dnia 25.08.2015 (zestaw nr 1)
Zmiana SIWZ z dn. 28.08.2015 r.
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 28.08.2015
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.08.2015 opublikowana w DUUE w dniu 02.09.2015
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – inf. z dn. 17.09.2015

 

 

08.07.2015 – ZGOK/12/33/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.)

Dostawy paliw dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie 
ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 08.07.2015 r.
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 11.07.2015 r.
IDW
Załączniki do IDW
Projekt umowy dla Zadania 1
Projekt umowy dla Zadania 2
OPZ
Zmiana SIWZ z dnia 17.07.2015 r. (w tym zmiana terminu składania ofert)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 17.07.2015 r.
IDW – wersja uwzględniająca zmiany SIWZ z dnia 17.07.2015
Załączniki do IDW – wersja uwzględniająca zmiany SIWZ z dnia 17.07.2015
Projekt umowy dla Zadania 2 – wersja uwzględniająca zmiany SIWZ z dnia 17.07.2015
OPZ – wersja uwzględniająca zmiany SIWZ z dnia 17.07.2015
Odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.08.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 12.08.2015 oraz Zmiana SIWZ z dnia 18.08.2015 r. (w tym zmiana terminu składania ofert)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 18.08.2015 r.
Załączniki do IDW – wer. uwzględniająca zmiany z dnia 18.08.2015
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.08.2015 opublikowana w DUUE w dniu 20.08.2015
Zmiana SIWZ z dn. 28.08.2015 r.
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 28.08.2015
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.08.2015 opublikowana w DUUE w dniu 02.09.2015
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania – informacja z dn. 23.09.2015

 

26.06.2015 – ZGOK/JRP/10/31/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.)

Dostawa gadżetów promocyjnych i edukacyjnych w ramach Projektu
„System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”

ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 26.06.2015 r.
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 01.07.2015 r.
IDW
załączniki do IDW – wersja edytowalna
załącznik nr 2 do IDW – wersja edytowalna
projekt umowy
OPZ
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 13.07.2015 r. na pyt. Wykonawcy z dn. 10.07.2015 (zestaw nr 1)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 28.07.2015 r. na pyt. Wykonawcy z dn. 23.07.2015 (zestaw nr 2) – ZMIANA SIWZ
załącznik nr 5 do IDW – wersja uwzględniająca zmianę SIWZ z dn. 28.07.2015
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 28.07.2015 r.
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 28.07.2015 r. i opublikowana w DUUE w dniu 30.07.2015
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 21.08.2015

 

19.06.2015 – ZGOK/JRP/09/30/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.)

Dostawa domowych pojemników do segregacji odpadów

ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 19.06.2015 r.
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 24.06.2015 r.
IDW
załączniki do IDW – wersja edytowalna
projekt umowy
OPZ
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 02.07.2015 r. na pyt. Wykonawcy z dn. 01.07.2015 (zestaw nr 1)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 06.07.2015 r. na pyt. Wykonawcy z dn. 02.07.2015 (zestaw nr 2)
Zmiana SIWZ z dnia 30.07.2015 r. (zmiana terminu składania ofert)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 30.07.2015 r.
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 30.07.2015 r. i opublikowana w DUUE w dniu 04.08.2015
Informacja z otwarcia ofert – 07.08.2015
Informacja o unieważnieniu postępowania – 13.08.2015

 

21.05.2015 – ZGOK/JRP/08/29/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.)

Usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) powstających w ZUOK w Olsztynie poprzez ich termiczne przekształcenie.

ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 21.05.2015 r.
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 23.05.2015 r.
IDW
załączniki do IDW – wersja edytowalna
projekt umowy
OPZ
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 16.06.2015 r. na pyt. Wykonawcy z dn. 11.06.2015 (zestaw nr 1)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 30.06.2015 r. na pyt. Wykonawcy z dn. 26.06.2015 (zestaw nr 2)
Zmiana SIWZ z dnia 30.06.2015 r. (w tym zmiana terminu składania ofert)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 30.06.2015 r.
Załączniki do IDW – wersja uwzględniająca zmiany SIWZ z dnia 30.06.2015
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 30.06.2015 r. i opublikowana w DUUE w dniu 03.07.2015
Informacja z otwarcia ofert – 23.07.2015
Rozstrzygnięcie postępowania – informacja z dnia 07.08.2015

 

 

 

 

18.02.2015 – ZGOK/JRP/03/24/2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 109 z pózn. zm.)

Przygotowanie i publikacja w prasie oraz serwisach internetowych wydawcy cyklu artykułów dotyczących projektu pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”

ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 18.02.2015 r.
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 21.02.2015 r
IDW
załączniki do IDW
projekt umowy
OPZ
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 02.03.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 25.02.2015 + ZMIANA SIWZ (zestaw nr 1)
Załączniki do IDW (uwzględniające zmiany z dn. 02.03.2015)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 04.03.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 04.03.2015 (zestaw nr 2)
Informacja z otwarcia ofert – 31.03.2015
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 10.04.2015

 

03.02.2015 – ZGOK/JRP/02/23/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.)

Dostawa pięciu zestawów ciężarowych na potrzeby ZUOK Olsztyn:
samochody ciężarowe typu hakowiec wraz z przyczepą oraz dziesięciu kontenerów typu KP-10 otwarty.

ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 03.02.2015 r.
ogłoszenie o zmienie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 06.02.2015 r.
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 07.02.2015 r.
IDW
załączniki do IDW – wersja edytowalna
projekt umowy
OPZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 06.02.2015 r. opublikowane w DUUE w dniu 11.02.2015 r.
odpowiedź Zamawiającego z dnia 11.02.2015 r. na pytania Wykonawcy z dnia 10.02.2015 r. (zestaw nr 1)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do UPUE w dn. 13.02.2015
Zmiana SIWZ z dn. 13.02.2015
Załączniki do IDW wer. z 13.02.2015
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 13.02.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 12.02.2015 (zestaw nr 2)
Druga zmiana Ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dn. 13.02.2015
Zmiana SIWZ NR 2 z dn. 13.02.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 13.02.20156 (pierwsze) opublikowane w DUUE w dn. 18.02.2015
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 24.02.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 20.02.2015 (zestaw nr 3)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 25.02.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 24.02.2015 +ZMIANA SIWZ (zestaw nr 4)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 25.02.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 24.02.2015 (zestaw nr 5)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 25.02.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 25.02.2015 +ZMIANA SIWZ (zestaw nr 6)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do UPUE w dn. 25.02.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 25.02.2015 opublikowane w DUUE w dn. 27.02.2015
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 27.02.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 25.02.2015 (zestaw nr 7)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 02.03.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 27.02.2015 (zestaw nr 8)
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 11.03.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 05.03.2015 (zestaw nr 9)
Informacja z dn. 12.03.2015 o poprawieniu omyłek w treści SIWZ
Załączniki do IDW – wersja z dn. 12.03.2015
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 13.03.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 12.03.2015 (zestaw nr 10)
Informacja z dn. 13.03.2015 o poprawieniu omyłek w treści SIWZ
Załączniki do IDW – wersja z dn. 13.03.2015
Informacja NR 2 z dnia 13.03.2015 o poprawieniu omyłek w treści SIWZ (dot. Załącznika nr 1A)
Załączniki do IDW – stan uwzględniający poprawienie omyłek NR 2 w dniu 13.03.2015
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 17.03.2015 na pyt. Wykonawcy z dn. 13.03.2015 (zestaw nr 11)
Informacja z dnia 18.03.2015 o poprawieniu omyłki w formularzu oferty i projekcie umowy (tabela nr 3: subskrypcja)
Załączniki do IDW – wersja uwzględniająca poprawienie omyłki z dnia 18.03.2015
Informacja z dnia 19.03.2015 o poprawieniu omyłki w treści SIWZ (IDW) oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 19.03.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.03.2015 opublikowane w DUUE w dniu 21.03.2015
Informacja z otwarcia ofert – 26.03.2015
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 24.04.2015

 

02.01.2015 – ZGOK/JRP/1/22/2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 109 z pózn. zm.)

Rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie
– dostawy i montaż urządzeń dodatkowych.
ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 02.01.2015 r.
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 06.01.2015 r.
IDW
załączniki do IDW
załączniki do IDW – wersja edytowalna
projekt umowy
OPZ
załączniki do OPZ
odpowiedź Zamawiającego z dnia 23.01.2015 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 20.01.2015 r. (zestaw pytań nr 2)
odpowiedzi Zamawiającego z dnia 27.01.2015 r. na pytania Wykonawcy z dnia 20.01.2015 r. (zestaw nr 1) oraz zmiana SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 27.01.2015 r.
odpowiedź Zamawiającego z dnia 27.01.2015 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 23.01.2015 r. (zestaw nr 3)
odpowiedzi Zamawiającego z dnia 30.01.2015 r. na pytania Wykonawcy z dnia 23.01.2015 r. (zestaw nr 4) oraz zmiana SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.01.2015 r. opublikowane w DUUE
Informacja z otwarcia ofert 19.02.2015 r.
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 22.04.2015