ZGOK
ZGOK

Zamówienia publiczne

Informacja dotycząca elektronizacji w zamówieniach publicznych

Uprzejmie informujemy, że w związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązywać będą od dnia 18 kwietnia 2018 r., (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.) Urząd Zamówień Publicznych przygotował Instrukcję składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz

__________________________________________________________________________

 

19.06.2018 – ZGOK/ZO/29/2018

Postępowanie ofertowe prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8

Opracowanie studiów wykonalności i wniosków o dofinansowanie
 
Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert – wersja uwzględniająca zmiany z dnia 21 i 22 czerwca 2018 roku

Projekt umowy

Projekt umowy – wersja uwzględniająca zmiany z dnia 22 czerwca 2018 roku

Załącznik  do Umowy – Umowa powierzenia 

Formularz oferty

Wykaz osób

Informacja (z dnia 21.06.2018) o zmianie terminu składania ofert

Informacja o zmianie zapisów treści Zaproszenia do składania ofert oraz Projektu umowy – 22.06.2018

___________________________________________________________________________________________________________

16.06.2018 – ZGOK/PN/34/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) powstających w ZUOK w Olsztynie
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 16.06.2018 r.

IDW

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Umowy 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

___________________________________________________________________________________________________________

05.06.2018 – ZGOK/PN/33/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 05.06.2018 r.

IDW

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Umowy 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

Odpowiedź z dnia 08.06.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 06.06.2018 r. (Zestaw nr 1)

Załączniki do Zestawu nr 1

Informacja z otwarcia ofert – 13.06.2018 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 19.06.2018 r. 

___________________________________________________________________________________________________________

17.05.2018 – ZGOK/PN/22/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 17.05.2018 r.

IDW

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Umowy 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zmiana SIWZ  z dnia 21.05.2018

Zmiana SIWZ z dnia 05.06.2018 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 05.06.2018

Informacja o poprawieniu omyłki w IDW – 22.06.2018

__________________________________________________________________________________________________________

14.05.2018 – ZGOK/PN/27/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 12.05.2018 r.

IDW

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Umowy 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zmiana SIWZ z dnia 21.05.2018

Odpowiedź z dnia 25.05.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 23.05.2018 r. (Zestaw nr 1)

 

Zmiana SIWZ z dnia 05.06.2018

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 05.06.2018

 

Informacja z otwarcia ofert – 20.06.2018 r. 

___________________________________________________________________________________________________________

 

04.05.2018 – ZGOK/PN/23/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 02 03 – tworzywa sztuczne 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 04.05.2018 r.

IDW

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Umowy 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

Zmiana SIWZ z dnia 14.05.2018

Zmiana SIWZ z dnia 05.06.2018 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 05.06.2018

Informacja z otwarcia ofert – 12.06.2018 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 19.06.2018 r. 

___________________________________________________________________________________________________________

04.05.2018 – ZGOK/PN/19/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 04.05.2018 r.

IDW

Projekt umowy

Projekt umowy uwzględniający zmiany z dnia 30.05.2018

Załącznik nr 3 do Umowy 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

Zmiana SIWZ z dnia 14.05.2018

Zmiana SIWZ z dnia 15.05.2018

Zmiana SIWZ z dnia 21.05.2018

Odpowiedź z dnia 28.05.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 23.05.2018 r. (Zestaw nr 2)

Odpowiedź z dnia 30.05.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 22.05.2018 r. (Zestaw nr 1)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 30.05.2018

Zmiana SIWZ z dnia 05.06.2018 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 05.06.2018

 

Informacja z otwarcia ofert – 15.06.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 22.06.2018 

___________________________________________________________________________________________________________

25.04.2018 – ZGOK/PN/21/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 25.04.2018 r.

IDW

Projekt umowy

Projekt umowy z dn. 07.05.2018 r. 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz oferty z dn. 07.05.2018 r.

Formularz oferty z dn. 08.05.2018 r. 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dn. 07.05.2018 r. 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

Informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich w SIWZ – 07.05.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 07.05.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 30.04.2018 r. (Zestaw nr 1)

Zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP w dniu 07.05.2018 r. (zmiana terminu składania ofert)

Odpowiedź z dnia 08.05.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 08.05.2018 r. (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP w dniu 08.05.2018 r. (zmiana terminu składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 09.05.2018

 

Informacja z otwarcia ofert – 14.05.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 24.05.2018 

 

___________________________________________________________________________________________________________

24.04.2018 – ZGOK/PN/20/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 24.04.2018 r.

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

Informacja z otwarcia ofert – 08.05.2018 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 24.05.2018 

___________________________________________________________________________________________________________

 

17.04.2018 – ZGOK/PN/24/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

 Dostawa części zamiennych do instalacji SBP ZUOK w Olsztynie
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 17.04.2018 r.

IDW

Projekt umowy

OPZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz cenowy

Formularz cenowy z dnia 11.05.2018 r. 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Informacja o poprawieniu omyłki w IDW – 18.04.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 24.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 23.04.2018 r. (Zestaw nr 1)

Zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP w dniu 24.04.2018 r. (zmiana terminu składania ofert)

Odpowiedź z dnia 11.05.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 10.05.2018 r. (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP w dniu 11.05.2018 r. (w tym zmiana terminu składania ofert)

 

Informacja z otwarcia ofert – 18.05.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 07.06.2018

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

03.03.2018 – ZGOK/PN/1/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Dostawa przenośników dla instalacji wydzielania frakcji drobnej z odpadów
w ZUOK Olsztyn
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 03.03.2018 r.

IDW

IDW – uwzględniająca zmiany z dnia 30.03.2018 r. 

Projekt umowy

Projekt umowy – uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r.

OPZ

OPZ – uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r. 

Załączniki do OPZ:

Szkic lokalizacji dostawy – rzut

Szkic lokalizacji dostawy – przekrój 

Projekt technologiczny wykonawczy ZUOK w Olsztynie branża technologiczna

Koncepcja – Projekt Technologiczny na rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz oferty – uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r. 

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Karta gwarancyjna

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 15.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 08.03.2018 r. (Zestaw nr 1)

Zmiana SIWZ z dnia 15.03.2018 r. 

Odpowiedź z dnia 28.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 27.03.2018 r. (Zestaw nr 3)

Zmiana SIWZ z dnia 30.03.2018 r. 

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE w dniu 30.03.2018 r. 

Zmiana ogłoszenia dnia 30.03.2018 opublikowana w DUUE w dniu 04.04.2018

Odpowiedź z dnia 05.04.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 23.03.2018 r.+ zmiana SIWZ (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE w dniu 05.04.2018 r. 

Odpowiedź z dnia 13.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 13.04.2018 r. (Zestaw nr 4)

 

Informacja z otwarcia ofert – 23.04.2018 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 07.06.2018 r. 

________________________________________________________________________________________________________

15.02.2018 – ZGOK/PN/2/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Dostawa elementów układu odpylania dla instalacji wydzielania frakcji drobnej z odpadów w ZUOK Olsztyn
 
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej – 15.02.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 16.02.2018 r.

IDW

IDW – uwzględniająca zmiany z dnia 30.03.2018 r. 

Projekt umowy

Projekt umowy – uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r. 

OPZ

OPZ – uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r. 

Załączniki do OPZ:

Szkic lokalizacji dostawy – rzut

Szkic lokalizacji dostawy – rzut (28.02.2018 r.) 

Szkic lokalizacji dostawy – przekrój 

Szkic lokalizacji dostawy  – przekrój (28.02.2018 r.)

Projekt technologiczny wykonawczy ZUOK w Olsztynie branża technologiczna

Koncepcja – Projekt Technologiczny na rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz oferty – uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r.

Formularz oferty – uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r. oraz z dnia 05.04.2018

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Karta gwarancyjna

 

Informacja dodatkowa – 28.02.2018 r. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 07.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 06.03.2018 r. (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 15.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 13.03.2018 r. (Zestaw nr 3)

Załączniki do zestawu nr 3 

Odpowiedź z dnia 16.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 09.03.2018 r. + zmiana SIWZ (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE w dniu 16.03.2018

Odpowiedź z dnia 23.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 22.03.2018 r. (Zestaw nr 4)

Zmiana SIWZ z dnia 30.03.2018 r. 

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE w dniu 30.03.2018 r. 

Zmiana ogłoszenia dnia 30.03.2018 opublikowana w DUUE w dniu 04.04.2018

Odpowiedź z dnia 05.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 04.04.2018 r. (Zestaw nr 7)

Odpowiedź z dnia 05.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 26.03.2018 r. (Zestaw nr 5)

Odpowiedź z dnia 05.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 04.04.2018 r. = zmiana SIWZ (Zestaw nr 6)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE w dniu 05.04.2018 r. 

Odpowiedź z dnia 11.04.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 09.04.2018 r. (Zestaw nr 8)

 

Informacja z otwarcia ofert – 23.04.2018 r.

________________________________________________________________________________________________________

 

15.12.2017 – ZGOK/PN/38/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Dostawa przesiewacza wibracyjnego wydzielającego frakcję drobną z odpadów po procesie biosuszenia
 
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej – 12.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 15.12.2017 r.

IDW

Projekt umowy

OPZ

Załączniki do OPZ:

Projekt technologiczny wykonawczy ZUOK w Olsztynie branża technologiczna

Koncepcja – Projekt Technologiczny na rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz oferty uaktualniony w dniu 22.01.2018

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Lista referencyjna

Karta gwarancyjna

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 22.12.2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 18.12.2017 r. (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 10.01.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia  05.01.2018 r. (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 10.01.2018 r. 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUE w dniu 12.01.2018 r. 

Odpowiedź z dnia 10.01.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 08.01.2018 r. (Zestaw nr 3)

Zmiana SIWZ z dnia 10.01.2018 r. 

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 17.01.2018

Zmiana ogłoszenia o zamówienia opublikowana w DUUE w dniu 19.01.2018 r. 

Zmiana SIWZ z dnia 17.01.2018

 

Odpowiedź z dnia 19.01.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 18.01.2018 r. (Zestaw nr 4)

Załącznik nr 1 do Zestawu nr 4

Załącznik nr 2 do Zestawu nr 4 

Informacja o uaktualnieniu Formularza oferty – 22.01.2018

Informacja o sprostowaniu omyłki edycyjnej w Zestawie nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert – 02.02.2018

 

 

________________________________________________________________________________________________________