ZGOK
ZGOK

Zamówienia publiczne

15.12.2017 – ZGOK/PN/38/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Dostawa przesiewacza wibracyjnego wydzielającego frakcję drobną z odpadów po procesie biosuszenia
 
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej – 12.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 15.12.2017 r.

IDW

Projekt umowy

OPZ

Załączniki do OPZ:

Projekt technologiczny wykonawczy ZUOK w Olsztynie branża technologiczna

Koncepcja – Projekt Technologiczny na rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Lista referencyjna

Karta gwarancyjna

 

________________________________________________________________________________________________________

 

13.12.2017 – ZGOK/PN/44/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm)

Dostawa zrębków drewnianych stanowiących złoże biofiltra ZUOK w Olsztynie 
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 13.12.2017 r.

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

_________________________________________________________________________________________________________

27.10.2017 – ZGOK/PN/40/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 20 01 31* i 20 01 32
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 27.10.2017 r.

IDW

Projekt umowy 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 02.11.2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 31.10.2017 r. (Zestaw nr 1)

 

Informacja z otwarcia ofert – 07.11.2017

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 22.11.2017

_________________________________________________________________________________________________________

26.10.2017 – ZGOK/PN/39/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 – odpadowa papa
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 26.10.2017 r.

IDW

Projekt umowy

Projekt umowy uwzględniający zmiany z dnia 02.11.2017 r. 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 02.11.2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 31.10.2017 r. (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 02.11.2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 02.11.2017 r. (Zestaw nr 2)

 

Informacja z otwarcia ofert – 06.11.2017 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 22.11.2017

_________________________________________________________________________________________________________