ZGOK
ZGOK

Zamówienia publiczne

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązywać będą od dnia 18 kwietnia 2018 r., (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.) Urząd Zamówień Publicznych przygotował Instrukcję składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz

 

17.04.2018 – ZGOK/PN/24/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

 Dostawa części zamiennych do instalacji SBP ZUOK w Olsztynie
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 17.04.2018 r.

IDW

Projekt umowy

OPZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz cenowy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Informacja o poprawieniu omyłki w IDW – 18.04.2018

___________________________________________________________________________________________________________

17.04.2018 – ZGOK/PN/18/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 17.04.2018 r.

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

___________________________________________________________________________________________________________

06.04.2018 – ZGOK/PN/15/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Przeglądy okresowe ładowarek wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych oraz wykonywanie napraw bieżących
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 06.04.2018 r.

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz cenowy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

Informacja z otwarcia ofert – 16.04.2018 r. 

________________________________________________________________________________________________________

19.03.2018 – ZGOK/PN/14/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 19.03.2018 r.

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert – 27.03.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 06.04.2018 r. 

 

________________________________________________________________________________________________________

07.03.2018 – ZGOK/PN/7/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 07.03.2018 r.

IDW

Projekt umowy

Projekt umowy uwzględniający zmianę z dn. 12.03.2018

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zmiana SIWZ z dnia 12.03.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 13.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 13.03.2018 r. (Zestaw nr 1)

Informacja z otwarcia ofert – 15.03.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 05.04.2018

 

________________________________________________________________________________________________________

03.03.2018 – ZGOK/PN/1/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Dostawa przenośników dla instalacji wydzielania frakcji drobnej z odpadów
w ZUOK Olsztyn
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 03.03.2018 r.

IDW

IDW – uwzględniająca zmiany z dnia 30.03.2018 r. 

Projekt umowy

Projekt umowy – uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r.

OPZ

OPZ – uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r. 

Załączniki do OPZ:

Szkic lokalizacji dostawy – rzut

Szkic lokalizacji dostawy – przekrój 

Projekt technologiczny wykonawczy ZUOK w Olsztynie branża technologiczna

Koncepcja – Projekt Technologiczny na rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz oferty – uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r. 

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Karta gwarancyjna

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 15.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 08.03.2018 r. (Zestaw nr 1)

Zmiana SIWZ z dnia 15.03.2018 r. 

Odpowiedź z dnia 28.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 27.03.2018 r. (Zestaw nr 3)

Zmiana SIWZ z dnia 30.03.2018 r. 

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE w dniu 30.03.2018 r. 

Zmiana ogłoszenia dnia 30.03.2018 opublikowana w DUUE w dniu 04.04.2018

Odpowiedź z dnia 05.04.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 23.03.2018 r.+ zmiana SIWZ (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE w dniu 05.04.2018 r. 

Odpowiedź z dnia 13.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 13.04.2018 r. (Zestaw nr 4)

________________________________________________________________________________________________________

15.02.2018 – ZGOK/PN/2/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Dostawa elementów układu odpylania dla instalacji wydzielania frakcji drobnej z odpadów w ZUOK Olsztyn
 
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej – 15.02.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 16.02.2018 r.

IDW

IDW – uwzględniająca zmiany z dnia 30.03.2018 r. 

Projekt umowy

Projekt umowy – uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r. 

OPZ

OPZ – uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r. 

Załączniki do OPZ:

Szkic lokalizacji dostawy – rzut

Szkic lokalizacji dostawy – rzut (28.02.2018 r.) 

Szkic lokalizacji dostawy – przekrój 

Szkic lokalizacji dostawy  – przekrój (28.02.2018 r.)

Projekt technologiczny wykonawczy ZUOK w Olsztynie branża technologiczna

Koncepcja – Projekt Technologiczny na rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz oferty – uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r.

Formularz oferty – uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r. oraz z dnia 05.04.2018

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Karta gwarancyjna

 

Informacja dodatkowa – 28.02.2018 r. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 07.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 06.03.2018 r. (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 15.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 13.03.2018 r. (Zestaw nr 3)

Załączniki do zestawu nr 3 

Odpowiedź z dnia 16.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 09.03.2018 r. + zmiana SIWZ (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE w dniu 16.03.2018

Odpowiedź z dnia 23.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 22.03.2018 r. (Zestaw nr 4)

Zmiana SIWZ z dnia 30.03.2018 r. 

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE w dniu 30.03.2018 r. 

Zmiana ogłoszenia dnia 30.03.2018 opublikowana w DUUE w dniu 04.04.2018

Odpowiedź z dnia 05.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 04.04.2018 r. (Zestaw nr 7)

Odpowiedź z dnia 05.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 26.03.2018 r. (Zestaw nr 5)

Odpowiedź z dnia 05.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 04.04.2018 r. = zmiana SIWZ (Zestaw nr 6)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE w dniu 05.04.2018 r. 

Odpowiedź z dnia 11.04.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 09.04.2018 r. (Zestaw nr 8)

________________________________________________________________________________________________________

 

15.12.2017 – ZGOK/PN/38/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Dostawa przesiewacza wibracyjnego wydzielającego frakcję drobną z odpadów po procesie biosuszenia
 
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej – 12.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 15.12.2017 r.

IDW

Projekt umowy

OPZ

Załączniki do OPZ:

Projekt technologiczny wykonawczy ZUOK w Olsztynie branża technologiczna

Koncepcja – Projekt Technologiczny na rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz oferty uaktualniony w dniu 22.01.2018

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Lista referencyjna

Karta gwarancyjna

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 22.12.2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 18.12.2017 r. (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 10.01.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia  05.01.2018 r. (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 10.01.2018 r. 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUE w dniu 12.01.2018 r. 

Odpowiedź z dnia 10.01.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 08.01.2018 r. (Zestaw nr 3)

Zmiana SIWZ z dnia 10.01.2018 r. 

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 17.01.2018

Zmiana ogłoszenia o zamówienia opublikowana w DUUE w dniu 19.01.2018 r. 

Zmiana SIWZ z dnia 17.01.2018

 

Odpowiedź z dnia 19.01.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 18.01.2018 r. (Zestaw nr 4)

Załącznik nr 1 do Zestawu nr 4

Załącznik nr 2 do Zestawu nr 4 

Informacja o uaktualnieniu Formularza oferty – 22.01.2018

Informacja o sprostowaniu omyłki edycyjnej w Zestawie nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert – 02.02.2018

 

 

________________________________________________________________________________________________________