ZGOK
ZGOK

Zamówienia publiczne

15.02.2018 – ZGOK/PN/2/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Dostawa elementów układu odpylania dla instalacji wydzielania frakcji drobnej z odpadów w ZUOK Olsztyn
 
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej – 15.02.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 16.02.2018 r.

IDW

Projekt umowy

OPZ

Załączniki do OPZ:

Szkic lokalizacji dostawy – rzut

Szkic lokalizacji dostawy – przekrój 

Projekt technologiczny wykonawczy ZUOK w Olsztynie branża technologiczna

Koncepcja – Projekt Technologiczny na rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Karta gwarancyjna

_________________________________________________________________________________________________________

 

15.12.2017 – ZGOK/PN/38/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Dostawa przesiewacza wibracyjnego wydzielającego frakcję drobną z odpadów po procesie biosuszenia
 
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej – 12.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 15.12.2017 r.

IDW

Projekt umowy

OPZ

Załączniki do OPZ:

Projekt technologiczny wykonawczy ZUOK w Olsztynie branża technologiczna

Koncepcja – Projekt Technologiczny na rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz oferty uaktualniony w dniu 22.01.2018

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Lista referencyjna

Karta gwarancyjna

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 22.12.2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 18.12.2017 r. (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 10.01.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia  05.01.2018 r. (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 10.01.2018 r. 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUE w dniu 12.01.2018 r. 

Odpowiedź z dnia 10.01.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 08.01.2018 r. (Zestaw nr 3)

Zmiana SIWZ z dnia 10.01.2018 r. 

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 17.01.2018

Zmiana ogłoszenia o zamówienia opublikowana w DUUE w dniu 19.01.2018 r. 

Zmiana SIWZ z dnia 17.01.2018

 

Odpowiedź z dnia 19.01.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 18.01.2018 r. (Zestaw nr 4)

Załącznik nr 1 do Zestawu nr 4

Załącznik nr 2 do Zestawu nr 4 

Informacja o uaktualnieniu Formularza oferty – 22.01.2018

Informacja o sprostowaniu omyłki edycyjnej w Zestawie nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert – 02.02.2018

 

 

________________________________________________________________________________________________________