ZGOK
ZGOK

Zamówienia publiczne

19.09.2017 – ZGOK/PN/36/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07
 
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej – 19.09.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 22.09.2017 r.

IDW

Projekt umowy 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

_________________________________________________________________________________________________________

08.09.2017 – ZGOK/PN/34/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o.
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 08.09.2017 r.

IDW

OPZ

OPZ – wer. uwzględniająca zmiany z dnia 13.09.2017

Projekt umowy

Projekt umowy – wer. uwzględniająca zmiany z dnia 13.09.2017

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Formularz cenowy

Formularz cenowy – wer. uwzględniająca zmiany z dn. 13.09.2017

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Deklaracja warunków ubezpieczenia

Wykaz pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o.

Wykaz pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o. – wer. uwzględniająca zmiany z dnia 13.09.2017

Zaświadczenie o szkodowości 

 

Odpowiedź z dnia 13.09.2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 11.09.2017 – Zestaw nr 2

Zmiana SIWZ z dnia 13.09.2017

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.09.2017

Odpowiedź z dnia 14.09.2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 11.09.2017 – Zestaw nr 1

Załączniki do zestawu nr 1 

Informacja z otwarcia ofert – 21.09.2017

Rozstrzygnięcie postępowania – 21.09.2017

_________________________________________________________________________________________________________

01.09.2017 – ZGOK/PN/33/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. i artykułów BHP
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 01.09.2017 r.

IDW

OPZ

OPZ uwzględniający zmiany z dnia 06.09.2017 r.

OPZ uwzględniający zmiany z dnia 06.09.2017 r. oraz z dnia 08.09.2017 r.

Projekt umowy 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Formularz oferty uwzględniający zmiany z dnia 08.09.2017 r.

Formularz cenowy

Formularz cenowy uwzględniający zmiany z dnia 06.09.2017 r.

Formularz cenowy uwzględniający zmiany z dnia 06.09.2017 r. oraz z dnia 08.09.2017 r.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

Zmiana SIWZ z dnia 06.09.2017 r. 

Zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP w dniu 06.09.2017 r. (zmiana terminu składania ofert)

Odpowiedź z dnia 08.09.2017 r. na wniosek Wykonawcy z dnia 06.09.2017 r. (Zestaw nr 1) oraz zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP w dniu 08.09.2017 r. (zmiana terminu składania ofert)

 

Informacja z otwarcia ofert – 13.09.2017 r. 

Rozstrzygnięcie postępowania – 04.10.2017 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania – 09.10.2017 r. 

_________________________________________________________________________________________________________

04.08.2017 – ZGOK/PN/30/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 04.08.2017 r.

IDW

Projekt umowy

OPZ

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Deklaracja warunków ubezpieczenia

Formularz cenowy

 

Zmiana SIWZ z dnia 18.08.2017 r.

Zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP w dniu 18.08.2017 r. 

Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 21 sierpnia 2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 14 sierpnia 2017 roku oraz zmiana SIWZ – Zestaw nr 1

ZAŁĄCZNIKI DO ZESTAWU NR 1

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zasady współpracy i koordynacji w zakresie bhp prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w ZGOK Sp. z o.o. przez firmy obce bez wstrzymywania ruchu Zakładu

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5_109_2017

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 5_109_2017

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 5_109_2017

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 5_109_2017

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 5_109_2017

Zarządzenie nr 5_109_2017 wyznaczenie koordynatorów sprawujących nadzór na bhp (…)

Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 21 sierpnia 2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 14 sierpnia 2017 roku – Zestaw nr 2

 

Zmiana SIWZ z dnia 25.08.2017

Zmiana SIWZ z dnia 28.08.2017 – termin

Zmiana ogł0szenia o zamówieniu z dnia 28.08.2017 – termin

 

Informacja z otwarcia ofert – 31.08.2017 r. 

Rozstrzygnięcie postępowania -11.09.2017