ZGOK
ZGOK

Opłaty

W dniu 15 lipca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).  Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

W nowym systemie gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady oraz system ich zagospodarowania. W systemie będzie funkcjonować opłata ponoszona przez mieszkańców na rzecz gminy za świadczenie usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów. Dotychczas takie opłaty były ponoszone na rzecz podmiotów odbierających odpady. Opłata będzie świadczeniem publiczno-prawnym o charakterze powszechnym.

 

Zgodnie z w/w ustawą Rada gminy (miejska) ustala metodę, na podstawie której będzie określana wysokość opłaty. Rada może wybrać z pośród czterech wymienionych w ustawie metod liczenia wysokości opłaty:
– zależną od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (budynek),
– zależną od ilości zużytej wody
– zależną od powierzchni lokalu mieszkalnego znajdującego się na danej nieruchomości,
– zależną od liczby gospodarstw domowych.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.