ZGOK
ZGOK

Zakres rzeczowy


Zakres kwalifikowalny projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” składa się z następujących kontraktów:

Kontrakt 1: Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Olsztynie

Zakład będzie opierał się o mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych z odzyskiem materiałowym, które obejmie: Czytaj dalej

– budowę instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

– budowę instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych, w tym demontażu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

– budowę instalacji do kruszenia odpadów budowlanych oraz plac ich magazynowania,

– budowę magazynu odpadów niebezpiecznych,

– budowę sortowni odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki

Wykonawcą jest konsorcjum  firm Control Process S.A. z Krakowa, VAUCHE S.A., z Sedan we Francji

 

 

Kontrakt 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w Olsztynie

Dojazd do ZUOK zapewni zgodnie z m.p.z.p. planowana droga  2 KL25 o długości 1,04 km. Dla wszystkich aktywnych mieszkańców Olsztyna, chcących w przyszłości odwiedzić nasz zakład, zostaną wybudowane chodniki oraz ścieżki rowerowe.

Kontrakt 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeładunkowych (SP) wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów  (PDGO)

W skład systemu budowane będą stacje przeładunkowe na terenie miejscowości:Czytaj dalej

– Medyny gm. Lidzbark Warmiński

– Polska  Wieś gm. Mrągowo

– Trelkowo gm. Szczytno

Przy stacjach (poza stacją w Trelkowie) zlokalizowane będą także Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO).Stacje te rozmieszczone są na obszarze projektu w taki sposób, aby zminimalizować koszty transportu odpadów w okresie operacyjnym.

Wykonawcą  jest Konsorcjum firm „Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o. z Olsztyna oraz Segi-Eko Sp. Z o.o. z Czciradzi

 
Kontrakt 4: Rekultywacja 8 składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia 

Na terenie objętym przedsięwzięciem znajduje się 8 składowisk odpadów do rekultywacji:Czytaj dalej

składowisko Kocioł Duży; gmina Pisz; pow. do rekultywacji 4,25 ha,

składowisko Dywity; gmina Dywity; pow. do rekultywacji 2,4 ha,

składowisko Adamowo; gmina Biskupiec; pow. do rekultywacji 3,2 ha,

składowisko Zełwągi; gmina Mikołajki; pow. do rekultywacji 1,5 ha,

składowisko Medyny; gmina Lidzbark Warmiński; pow. do rekultywacji 5,31 ha,

składowisko Kierwiny; gmina Kiwity; pow. do rekultywacji 1,0 ha,

składowisko Długa; gmina Sępopol; pow. do rekultywacji 0,6 ha,

składowisko Łęgajny; gmina Barczewo; pow. do rekultywacji 11,5 ha,

Łączna powierzchnia do rekultywacji wyniosła 29,76 ha.

Dla każdego ze składowisk zostały opracowane projekty zamknięcia i rekultywacji które zostały zweryfikowane w oparciu o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Programy Funkcjonalno Użytkowe.

Rekultywacja składowisk prowadzona będzie zgodnie z wymaganiami prawnymi. Ogólne zasady rekultywacji ww. składowisk będą podobne. Podstawową zasadą tego rodzaju inwestycji jest eliminacja lub minimalizacja faktycznych i potencjalnych szkodliwych lub uciążliwych emisji do środowiska

Wykonawcą był Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o. o. ze Świdnicy

 

Kontrakt 5: Dostawa środków transportu

W ramach Projektu przewidziano dostawy 5 samochodów wraz z naczepą niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu. Zebrane z terenu Gmin zmieszane odpady komunalne dowożone będą do stacji przeładunkowych gdzie nastąpi ich rozładunek. Następnie odpady zostaną przeładowane do kontenerów o pojemności 30 m3 i naszymi specjalistycznymi samochodami do wywozu odpadów, przewiezione do ZUOK w Olsztynie. Te założenia pozwolą w przyszłości na mniejsze koszty operacyjne.

 

Kontrakt 6: Inżynier kontraktu I oraz Inżynier kontraktu II

Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji zgodnie z wymaganiami Funduszu Spójności i przepisami prawa polskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Budowlanego), nadzór wykonawców, raportowanie i monitorowanie inwestycji, gromadzenie dokumentacji i danych pozwalających na pełną kontrolę realizacji inwestycji i jej rozliczenie. Inżynier ponadto ma obowiązek zapewnić obsługę kontraktu na roboty budowlane w okresie zgłaszania wad (365 dni od daty zakończenia kontraktu na roboty budowlane). Wykonawcą jest ECM Group Polska S.A.

 

Kontrakt 7: Pomoc techniczna

Usługi pomocy technicznej obejmują przede wszystkim doradztwo techniczne, finansowe, obsługę prawną oraz szkolenia dla pracowników JRP.

 

Kontrakt 8: Działania informacyjne i promocyjne i edukacja ekologiczna

W ramach działań informujących i promujących i edukacji ekologicznej podejmowane będę wszelkie działania mające na celu przedstawienie nowego systemu funkcjonowania zgodnie z Ustawy o porządku i czystości…  oraz podniesienie poziomu świadomości mieszkańców naszego obszaru w zakresie odzysku odpadów.

 

Kontrakt 9: Koszty przygotowawcze

Kontrakt przewidziany na ponoszenie niezbędnych wydatków związanych z przygotowaniem koniecznych dokumentów, tj. dokumentacja projektowa, techniczna, studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną, raporty oddziaływania na środowisko itp.

 

Kontrakt 10: JRP

W celu prawidłowej realizacji projektu została powołana Jednostka Realizująca Projekt, której zadaniem jest zarządzanie projektem poprzez  koordynowanie,  nadzorowanie wykorzystując do tego informatyczne systemy wspomagające monitorowanie.