ZGOK
ZGOK

Najważniejsze informacje do pobrania

Ustawy i rozporządzenia

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2011-2016

 
Materiały informacyjne

Poradnik z zakresu gospodarki odpadami dla każdego gospodarstwa domowego – link do strony Ministerstwa Środowiska

Prezentacja z zakończenia prac budowlanych na kontrakcie 4 „Rekultywacja 8 składowisk przeznaczonych do zamknięcia”