ZGOK
ZGOK

Podsumowanie prac – październik

ZUOK

Wykonawca w miesiącu sierpniu uzyskał kolejne pozwolenia na budowę dla poszczególnych etapów inwestycji tj. Etap II (5 sierpnia br.), Etap III (7 sierpnia br.) oraz na przebudowę linii napowietrznej WN 110 kV relacji Olsztyn 1 – Michelin.

Od połowy sierpnia br. trwają prace budowlane na terenie przewidzianym pod ZUOK. Tempo prowadzenia prac budowlanych należy uznać za zadowalające, zgodnie z aktualnym harmonogramem oraz przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, na miesiąc grudzień planowane jest zamknięcie obiektów kubaturowych. Przy zachowaniu takich założeń, w okresie zimowym będzie można prowadzić prace wykończeniowe i pierwsze umaszynowienia.

Na dzień 30 października br., godz. 10:00, planowane jest uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod powstający zakład – zaproszenia przekażemy w najbliższych dniach.

Nadal nierozwiązaną pozostaje kwestia odprowadzenia wód opadowych z terenu objętego budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Spółka posiada prawomocne pozwolenie wodno-prawne umożliwiające skierowanie wód do pobliskiego rowu melioracyjnego. Jednakże takie rozwiązanie jest niezgodne z pierwotnymi założeniami tj. skierowania wód do jeziora Track, zgodnie z zapisami MPZP.

Droga dojazdowa

Trwają prace budowlane prowadzone przez podwykonawcę firmę SANBUD Sp. z o.o. na odcinku o długości 918,7 m. Zgodnie z harmonogramem droga jest przejezdna, trwają prace budowlane na przejściu przez oczko wodne, co wiązało się z wymianą dużej ilości gruntu, zabijanie ścianek szczelnych oraz ułożeniem 5 przepustów ekologicznych fi 1500. Ułożenie masy bitumicznej (warstwy ścieranej), chodników, ścieżek rowerowych oraz montaż oświetlenia planowane jest na przyszły rok.

Zakończono prace budowlane i zgłoszono do odbioru zjazd tymczasowy z ulicy Lubelskiej (pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego).

Trwają uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w zakresie przygotowania dokumentacji zamiennej do decyzji ZRID z 3 czerwca 2013 roku. Przedłożono wszystkie wymagane dokumenty, w tym oświadczenie Pana Prezydenta Piotra Grzymowicza o wybudowaniu dodatkowej drogi łączącej dzielnicę Track Wschód z drogą krajową nr 16. Spółka oczekuje ostatecznej akceptacji zaproponowanego rozwiązania projektowego.