ZGOK
ZGOK

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU

Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Sp. z o.o. w Olsztynie

 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.

 

 • Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu.
 • Członkiem Zarządu może być jedynie osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) w związku z art. 10 a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.).
 • Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać także dodatkowo następujące wymagania:
  1. wykształcenie wyższe – preferowane ukończone studia w zakresie zarządzania, techniczne lub ochrony środowiska;
  2. co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
  3. co najmniej 5-letnie doświadczenie w sektorze ochrony środowiska;
  4. korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  6. niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub Spółce;
  7. niekaralność.
 • Od kandydatów oczekuje się ponadto:
  1. znajomości zagadnień z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, komunalnych spółek prawa handlowego, uregulowań dotyczących gospodarki odpadami, ustaw regulujących kwestie związane z działalnością Spółki oraz
   o samorządzie gminnym, Kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych;
  2. umiejętności analizowania dokumentów finansowych;
  3. umiejętności interpersonalnych, dyspozycyjności, sumienności, rzetelności, staranności i odpowiedzialności;
  4. dodatkowych uprawnień i kwalifikacji związanych z przedmiotem działalności Spółki.
 • Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
  1. CV zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego prowadzonego przez ZGOK Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
   1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
   ”.
  2. kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz jeśli są – kursów i szkoleń, informacji o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
  3. kopie świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 3 b) i c);
  4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce;
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
  6. inne dokumenty, jeśli są dostępne, potwierdzające kompetencje kandydata.
 • Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie”
 • Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, lub listownie/kurierem (decyduje data wpływu do Spółki).
 • Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 • Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.
 • Informacje o Spółce, w tym umowa spółki, są dostępne na stronie zgok.olsztyn.pl.
 • Kandydatom zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną, na ich żądanie, zostaną udostępnione niżej wymienione dodatkowe informacje o Spółce w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail: aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki; sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r., umowa Spółki, Ogólny opis technologii funkcjonowania zakładu, struktura organizacyjna Spółki, plan finansowy Spółki na 2017 r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi przez Radę Nadzorczą spośród kandydatów spełniających kryteria ogłoszenia odbędą się w terminie wskazanym
  w zawiadomieniu przekazanym listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • W czasie rozmowy kwalifikacyjnej planowanej na dzień 18 grudnia 2017r. kandydat zobowiązany będzie zaprezentować  krótką, nie objętą prawami autorskimi, wizję dalszej działalności i funkcjonowania Spółki.
 • W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydatów oraz przedstawiona wizja.
 • Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
 • O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie powiadomi kandydatów na piśmie.
 • Z Prezesem Zarządu zostanie zawarty kontrakt o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest ZGOK Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 53. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.