ZGOK
ZGOK

Tymczasem na budowie – czerwiec

ZUOK

Wykonawca oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę dla złożonej w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Olsztyna w dniu 9 kwietnia br. dokumentacji projektowej dotyczącej I etapu inwestycji – dotyczy budynku administracyjno-socjalnego, garaży i boksów na odpady wraz z zagospodarowania terenu wraz uzbrojeniem w infrastrukturę.

Zamawiający wraz z Inżynierem Kontraktu warunkowo zaakceptował dokumentację techniczną związaną z II etapem inwestycji – dotyczy sieci międzyobiektowych, zbiornika wód deszczowych z funkcją p.poż., linii nN i SN wraz z stacją transformatorową oraz obiektów takich jak: punkt ewidencji odpadów, stanowisko mycia kół i pojemników na odpady, segment odbioru i magazynowania odpadów niebezpiecznych, budynek instalacji demontażu odpadów wielogabarytowych, boksy na surowce wtórne oraz boksy magazynowe na paliwo zastępcze z frakcji energetycznej odpadów. Po uwzględnieniu zgłoszonych uwag, Wykonawca przedłoży dokumentację celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca uzyskał ostateczną akceptację Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olsztynie dokumentacji projektowej związanej z budową sieci wodociągowej niezbędnej do zasilenia Zakładu.

Trwają prace związane z opracowaniem właściwej formy odprowadzenia wód opadowych z terenu działki przewidzianej pod ZUOK – jezioro Track przewidziane zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego do odbioru wód opadowych z całej dzielnicy Track – Wschód jest jeziorem nie przepływowym (wody stojące).

Trwają prace związane z doborem urządzeń technologicznych do zakładu. Wykonawca przedkładał wstępne koncepcje technologiczne, do których, ze strony Spółki jak i Inżyniera Kontraktu, wprowadzane były korekty. Oczekujemy na skorygowaną koncepcję wraz z wskazaniem listy dobranych urządzeń.

Droga dojazdowa

W dniu 28 lutego br. Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Olsztyna wydał pozwolenie na budowę drogi dojazdowej o długości 918,7 m na odcinku od linii rozgraniczającej inwestycje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W dniu 12 marca br. ZGOK podpisał porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, na mocy którego, Spółka uzyskała prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane w pasie drogowym przyszłej obwodnicy Olsztyna.

Trwają prace budowlane na odcinku, na które wydane zostało pozwolenie na budowę – wykonawcą jest firma SANBUD Sp. z o.o. Dokonano już zdjęcia humusu i darniny na całym odcinku drogi. Ułożona w 90% sieć kanalizacji deszczowej biegnącej pod korpusem drogi, przepusty ekologiczne. Rozpoczęto etap formowania nasypów i profilowania korpusu. Na miesiąc czerwiec zakłada się wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogi oraz ułożenie warstwy wiążącej – taki postęp prac umożliwi zapewnienie przejezdności drogi w zakładanym terminie tj. do końca czerwca br.