ZGOK
ZGOK
Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« Sie    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie

2017-11-27

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU

Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Sp. z o.o. w Olsztynie

 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.

 

 • Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu.
 • Członkiem Zarządu może być jedynie osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) w związku z art. 10 a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.).
 • Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać także dodatkowo następujące wymagania:
  1. wykształcenie wyższe – preferowane ukończone studia w zakresie zarządzania, techniczne lub ochrony środowiska;
  2. co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
  3. co najmniej 5-letnie doświadczenie w sektorze ochrony środowiska;
  4. korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  6. niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub Spółce;
  7. niekaralność.
 • Od kandydatów oczekuje się ponadto:
  1. znajomości zagadnień z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, komunalnych spółek prawa handlowego, uregulowań dotyczących gospodarki odpadami, ustaw regulujących kwestie związane z działalnością Spółki oraz
   o samorządzie gminnym, Kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych;
  2. umiejętności analizowania dokumentów finansowych;
  3. umiejętności interpersonalnych, dyspozycyjności, sumienności, rzetelności, staranności i odpowiedzialności;
  4. dodatkowych uprawnień i kwalifikacji związanych z przedmiotem działalności Spółki.
 • Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
  1. CV zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego prowadzonego przez ZGOK Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
   1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
   ”.
  2. kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz jeśli są – kursów i szkoleń, informacji o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
  3. kopie świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 3 b) i c);
  4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce;
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
  6. inne dokumenty, jeśli są dostępne, potwierdzające kompetencje kandydata.
 • Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie”
 • Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, lub listownie/kurierem (decyduje data wpływu do Spółki).
 • Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 • Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.
 • Informacje o Spółce, w tym umowa spółki, są dostępne na stronie zgok.olsztyn.pl.
 • Kandydatom zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną, na ich żądanie, zostaną udostępnione niżej wymienione dodatkowe informacje o Spółce w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail: aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki; sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r., umowa Spółki, Ogólny opis technologii funkcjonowania zakładu, struktura organizacyjna Spółki, plan finansowy Spółki na 2017 r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi przez Radę Nadzorczą spośród kandydatów spełniających kryteria ogłoszenia odbędą się w terminie wskazanym
  w zawiadomieniu przekazanym listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • W czasie rozmowy kwalifikacyjnej planowanej na dzień 18 grudnia 2017r. kandydat zobowiązany będzie zaprezentować  krótką, nie objętą prawami autorskimi, wizję dalszej działalności i funkcjonowania Spółki.
 • W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydatów oraz przedstawiona wizja.
 • Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
 • O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie powiadomi kandydatów na piśmie.
 • Z Prezesem Zarządu zostanie zawarty kontrakt o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest ZGOK Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 53. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko:OPERATOR MASZYNY

2017-11-27

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

OPERATOR MASZYNY

Miejsce pracy: Olsztyn

 

Zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa maszyny (różne maszyny),
 • czyszczenie i przegląd poprawności pracy maszyny, kontrola stanu technicznego,
 • klasyfikacja materiałowa odpadów, w tym odzyskiwanie surowców wtórnych
 • prace związane z zapewnieniem ciągłości produkcji, w tym prace sortownicze przy taśmie
 • dbanie o czystość wyznaczonych miejsc na terenie zakładu
 • odpowiedzialność za powierzony sprzęt,

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole,
 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy przy przetwarzaniu odpadów,
 • dyspozycyjności – praca w systemie III- zmianowym,
 • dobrej organizacji pracy własnej,
 • mile widziane będzie posiadanie uprawnień np. na wózki widłowe, podnośniki.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli wraz z podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez ZGOK Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.922.)”

Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani /Panu prawo wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych. Jednocześnie informujemy, że bez powyższego oświadczenia Pani/Pana kandydatura nie będzie rozpatrywana.

Zainteresowanych informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Wszystkim zainteresowanym zapewniamy całkowitą dyskrecję.

 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko:OPERATOR ŁADOWARKI

2017-11-27

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

OPERATOR ŁADOWARKI

Miejsce pracy: Olsztyn

 

Zakres obowiązków:

 • rozładunek i załadunek odpadów komunalnych,
 • klasyfikacja materiałowa odpadów,
 • prace związane z zapewnieniem ciągłości produkcji,
 • odpowiedzialność za powierzony sprzęt,

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum rocznego doświadczenia przy obsłudze urządzeń transportu bliskiego,
 • uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane: ze zmiennym wysięgiem,
 • komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole,
 • braku przeciwwskazań do pracy przy przetwarzaniu odpadów,
 • dyspozycyjności – praca w systemie III- zmianowym,
 • dobrej organizacji pracy własnej,
 • mile widziane będzie posiadanie innych uprawnień np. na Operatora Ładowarki Jednonaczyniowej kl. I – II, na wózki widłowe, podnośniki,

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli wraz z podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez ZGOK Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.922.)”

Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani /Panu prawo wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych. Jednocześnie informujemy, że bez powyższego oświadczenia Pani/Pana kandydatura nie będzie rozpatrywana.

Zainteresowanych informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Wszystkim zainteresowanym zapewniamy całkowitą dyskrecję.

 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko: ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

2017-10-13

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Miejsce pracy: Olsztyn

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie dokumentów księgowych wewnętrznych i opracowywanie dokumentów księgowych zewnętrznych ,
 • Dekretowanie i wprowadzanie do ewidencji dokumentów księgowych obejmujących: transakcje finansowe, operacje gospodarcze wewnętrzne, w tym ewidencja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń;
 • Przeprowadzanie okresowej analizy zapisów na kontach księgowych, w szczególności przed dniem bilansowym;
 • Sporządzanie miesięcznych raportów finansowych, w tym ustalanie wyniku finansowego, na potrzeby Spółki i instytucji zewnętrznych;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji rozliczeniowych w zakresie podatków bezpośrednich,
  w szczególności; dochodowego od osób prawnych (CIT), rolnego i leśnego (DR,DL), od nieruchomości (DN), od środków transportowych (DT);
 • Sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych GUS;
 • Prowadzenie ewidencji oraz bieżące rejestrowanie zmian stanu majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Sporządzanie planu amortyzacji składników majątku trwałego, okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych;
 • Opracowywanie projektów polityki rachunkowości, obejmujących w szczególności: aktualizację planu kont, instrukcje obiegu dokumentów księgowych;
 • Zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 • Współpraca przy przygotowaniu planu finansowego, wieloletniego planu inwestycyjnego.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość tematyki z zakresu kadr i płac
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego i zasad rachunkowości
 • umiejętność obsługi programu RAKS SQL
 • biegłość w obsłudze pakietu MS Office
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie w wykonane obowiązki
 • sumienność, rzetelność i bardzo dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • możliwość szkolenia zawodowego.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli wraz z podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez ZGOK Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.922.)”

Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani /Panu prawo wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych. Jednocześnie informujemy, że bez powyższego oświadczenia Pani/Pana kandydatura nie będzie rozpatrywana.

Zainteresowanych informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Wszystkim zainteresowanym zapewniamy całkowitą dyskrecję.

ZGOK na festynie w Parku Jakubowo

2017-05-29

20170528_125147

 

ZGOK na festynie w Parku Jakubowo

ZGOK efektownie zaprezentował się na corocznym festynie w olsztyńskim Parku Jakubowo.

Nasze stoisko cieszyło się największą popularnością spośród stoisk wystawionych przez firmy komunalne i służby miejskie.

Goście festynu chętnie malowali na stoisku ZGOK-u na szkle, zaopatrywali się w magnesy i inne materiały promocyjne, a prawdziwym hitem były balony – rozdaliśmy ich kilkaset.

GALERIA ZDJĘĆ

Udany festyn „Drugie życie naszych śmieci” [galeria]

2017-05-25

DSC_0029

Udany festyn „Drugie życie naszych śmieci”

 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zaprosił mieszkańców województwa na festyn odpadowy „Drugie życie naszych śmieci”.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich mają na celu uświadomienie, jak wiele powstało w całej Polsce inwestycji – często niezwykle potrzebnych i bardzo kosztownych – których nie udałoby się zrealizować bez wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Jedną z takich inwestycji jest ZGOK w Olsztynie.

– Chcieliśmy uczestniczyć w ogólnopolskiej inicjatywie promowania inwestycji sfinansowanych przy udziale UE, aby przy tej okazji móc przybliżyć mieszkańcom nowoczesną technologię przetwarzania odpadów – mówi Mariusz Gawełda, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. – Celem było zaprezentowanie – w sensie dosłownym – jak wygląda drugie życie naszych śmieci. Co się z nimi dzieje, gdy trafiają do ZGOK, i czym jest paliwo alternatywne.

W sobotę 20 maja od rana do siedziby ZGOK zaczęły przybywać całe rodziny. Niezmotoryzowani mogli skorzystać, dzięki uprzejmości olsztyńskiego MPK, z bezpłatnej linii autobusowej, która w tym dniu kursowała na trasie Dworzec Główny – ZGOK. Niewątpliwym sprzymierzeńcem organizatorów była pogoda – było wręcz upalnie. Ale i tę okoliczność przewidziano, były zimne napoje, a dla dzieci – wata cukrowa.

Mimo licznych imprez organizowanych tego dnia w Olsztynie frekwencja dopisała. Goście mogli wysłuchać interesującej prezentacji na temat ZGOK, zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. selektywnej zbiórki, a potem w grupach zwiedzali zakład. – Tematem numer jeden, który wzbudzał najwięcej kontrowersji, okazała się segregacja odpadów – podsumowuje Michał Lubieniecki, dyrektor ds. logistyki, który był jednym z oprowadzających po zakładzie. – Co ciekawe, najbardziej dociekliwi byli na naszym festynie najstarsi goście. Oni dopytywali o wszystko najdokładniej.

Wielkim powodzeniem – oczywiście głównie wśród najmłodszych uczestników festynu – cieszyły się warsztaty: malowanie na szkle, produkcja papieru czerpanego, kolorowanki, odpadowy tor przeszkód i konkurs na temat segregacji odpadów. Hitem były przejażdżki elektrycznym meleksem w towarzystwie… Czerwonego Kapturka (w tę rolę z wyczuciem wcieliła się Halina Kreczman), który miał przygotowane bułeczki z jagodami.

– Najbardziej podobały mi się te wielkie śmieciary – z zapałem opowiadał dziewięcioletni Patryk, który odwiedził festyn z rodzicami i trzyletnią siostrą. – Nie mogliśmy za nim nadążyć. Wszystko chciał widzieć, wszystkiego dotknąć. Był zachwycony – oceniła mama Patryka.

Wśród prezentowanego sprzętu obok śmieciarki, która została udostępniona przez firmę Remondis, były inne maszyny: hakowiec do obsługi kontenerów, ładowarka czołowa, nowoczesny ciągnik Ursus, kruszarka do betonu oraz podnośnik wykorzystywany do pracy na linii.

– Organizowaliśmy taką imprezę po raz pierwszy, więc siłą rzeczy mieliśmy pewne obawy, czy damy radę. Wygląda na to, że wszystko udało się tak, jak zaplanowaliśmy. I na pewno nie był to ostatni taki festyn – podsumował prezes Gawełda.

Koordynatorem organizacji festynu w ZGOK była Katarzyna Ludwiszewska.

jp

GALERIA ZDJĘĆ

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Zenona Ptasznika

2017-05-22

Bez nazwy-1

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko: SAMODZIELNY KSIĘGOWY/SAMODZIELNA KSIĘGOWA

2017-05-19

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

SAMODZIELNY KSIĘGOWY/SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Miejsce pracy: Olsztyn

 

Zakres obowiązków:

 • księgowanie dokumentów zakupu oraz sprzedaży
 • prowadzenie gospodarki magazynowej
 • sporządzanie list płac
  rozliczanie podatku VAT i sporządzanie deklaracji podatkowych
 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • kontakt z Urzędem Skarbowym i innymi organami administracji państwowej
 • obsługa audytów finansowych i kontroli podatkowych

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie średnie/wyższe: rachunkowość, finanse, ekonomia,
 • 3 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu pełnej księgowości
 • praktyczna znajomość prawa bilansowego i podatkowego
 • praktyczna umiejętność obsługi oprogramowania księgowo-finansowego
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office w tym arkuszy kalkulacyjnych (Ms Excel)
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne, samodzielność i odpowiedzialność
 • doskonała organizacja pracy
 • dokładność i skrupulatność,
 • komunikatywność i predyspozycje do pracy w zespole
 • łatwość w przyswajaniu nowej wiedzy i gotowość do podejmowania wyzwań
 • dodatkowym atutem będzie znajomość programu RAKS.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli wraz z podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez ZGOK Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.922.)”

Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani /Panu prawo wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych. Jednocześnie informujemy, że bez powyższego oświadczenia Pani/Pana kandydatura nie będzie rozpatrywana.

Zainteresowanych informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Wszystkim zainteresowanym zapewniamy całkowitą dyskrecję.

 

 

DRUGIE ŻYCIE NASZYCH ŚMIECI – FESTYN ODPADOWY

2017-05-17

ZGOK plakat2W sobotę, 20 maja, w związku z imprezą „Drugie życie naszych śmieci – festyn odpadowy”, organizowaną na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Lubelskiej 53, uruchomiona zostanie specjalna, darmowa linia 921, która kursować będzie w obu kierunkach na trasie: DWORZEC GŁÓWNY – Lubelska – ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI. Linia będzie kursować z przystanku „Dworzec Główny” na ul. Dworcowej (przy restauracji McDonald’s) co 30 minut od 8:45 do 12:45 oraz z przystanku na terenie ZGOK również co 30 minut od 9:15 do 13:15.
Na trasie przejazdu obowiązują wszystkie przystanki.

Godziny pracy Zakładu w długi weekend majowy

2017-04-24

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie informuje, iż Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Lubelskiej 53 w Olsztynie będzie przyjmował odpady:

w dniu 1 maja br. w godzinach od 6:00 do 14:00

w dniu 2 maja br. w godzinach pracy Zakładu tj. od 6:00 do 18:00

w dniu 3 maja br. w godzinach od 6:00 do 12:00